Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at Hægebostad kommune nå vil utarbeide en kommunedelplan for Eikenområdet og at det i den forbindelse satses på stedsutvikling i sentrum. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte i dag et ønske om at det inngås et partnerskapsprosjekt knyttet til stedsutvikling mellom fylkeskommunen og Hægebostad kommune. Det forventes at partene i den forbindelse forplikter seg til å bidra faglig og økonomisk i prosjektet og at Hægebostad kommune påtar seg prosjektlederrollen.

Hægebostad kommune har søkt fylkeskommunen om økonomisk støtte til gjennomføringen av en stedsanalyse for tettstedet Skeie/Eiken. Dette er et ledd i en planprosess knyttet til utarbeidelse av en kommunedelplan for Eiken, Verdal, Skeie, Kvåle og Grostøl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utnytting av utmarksressursene, få en effektiv arealbruk og styrke kommunens sentrum. I følge utviklingsplan er det et potensiale for 4000 fritidsboliger, 300 boligtomter i felt og 45 tomter som spredt bosetting.

Vest-Agder fylkeskommune har i løpet av de siste årene bidratt til stedsutviklingsprosesser og planer i mange kommuner og innehar nå erfaring med dette arbeidsfeltet. Fylkeskommunen har i disse stedsutviklingsprosjektene inngått partnerskapsavtaler med kommunene. Det har vært et krav om at kommunen påtar seg prosjektlederrollen i disse prosjektene. Dessuten har det i forhold til økonomiske bidrag vært en 50/50 fordelingsnøkkel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2008 | Skriv ut siden