-Vil fylkesordføreren gjenopprette trykkammeret ved Sørlandets sykehus HF Kristiansand, spurte fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene i en interpellasjon til fylkesordføreren i fylkestinget i dag. -Mitt svar er at verken fylkesordføreren eller fylkestinget har myndighet eller virkemidler til å opprette eller nedlegge tjenestetilbud ved Sørlandets sykehus, svarte fylkesordfører Thore Westermoen og viste til at i 2007 var det 12 pasienter som fikk behandling i trykktanken i Kristiansand. -I likhet med interpellanten finner fylkesordføreren det beklagelig at et etablert helsetilbud, som er viktig for en pasientgruppe faller bort. Jeg finner det likevel ikke naturlig å ta noe spesielt initiativ i denne konkrete saken, sa Westermoen.

I interpellasjonen opplyste Kleppe at Norge inntil nylig hadde fire operative trykkamre i drift, plassert i Oslo, Bergen, Tromsø og Kristiansand. Det er nå vedtatt å legge ned trykkammeret ved

Vidar S Kleppe
Vidar Kleppe
Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Han trakk frem at bare i Aust- og Vest Agder foretas det årlig nærmere 10 000 registrerte dykk gjennom dykkerklubber og kommersielle aktører. -Den eneste ”realistiske” muligheten for å få behandling for trykkfallsyke er å bli transportert til Bergen eller Oslo. Dette er tidkrevende turer der hvert minutt teller for å redde liv. Vi vet hva utfallet vil bli dersom dykkeren ikke får en rask og effektiv behandling i et trykkammer, uttalte Kleppe.

-I noen tilfeller har fylkesutvalget og fylkestinget vedtatt uttalelser om helsepolitiske spørsmål. Dette har dreid seg om mer generelle og vidtrekkende spørsmål som berører helsetilbudet til befolkningen i Vest-Agder som sådan. I sist møte avga fylkesutvalget to slike uttalelser, nemlig om Flekkefjord sykehus, hvor vi advarte mot nye kutt i tilbudet, og om Mandal sykehus hvor vi protesterte mot at nedleggelsen går sin gang på tross av at styret i Helse Sør-Øst skal drøfte dette i sitt neste møte. Når det gjelder trykktanken ved Sørlandet sykehus HF er fylkesordføreren kun kjent med saken fra medieomtalen, samt et brev som er gått fra sykehuset til det regionale helseforetaket 9. januar, uttalte fylkesordfører Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2008 | Skriv ut siden