Rammen til Sørlandet Reiseliv bygger på vedtak i økonomiplan 2008-2011 og felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Forslaget til vedtak utgjør halvparten av kostnader i forbindelse med Sørlandet Reiseliv sitt handlingsprogram for 2008, og midler til fylkesrådmannens disposisjon. Den andre delen finansieres av Aust-Agder fylkeskommune. Saken legges fram for fylkesutvalget som vil ta stilling til dokumentet 3. mars i år.

Handlingsprogram 2008 for Sørlandet Reiseliv kr 2.500.000

Prosjektet Sørlandet Reiseliv sin styringsgruppe består av regionalsjefene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og direktør i Innovasjon Norge Agder. Administrativt er ansvarsområder fordelt på følgende måte; Aust-Agder har prosjektledelsen for administrasjon og utvikling (strategi 1, 2 og 5). Vest-Agder tar hånd om landsdelsprofilering og produktmarkedsføring (strategi 3 og 4).

Prosjektet følger de 5 strategiene i reiselivsstrategien, fordelt på flere tiltak. Styringsgruppen har anbefalt følgende forslag til handlingsprogram:

HA 1/ Strategi 1- Samarbeid og organisasjon kr. 200.000 (tot.kr. 400.000)

 • Drift og profilering av prosjektsamarbeidet Sørlandet Reiseliv
 • Intern markedsføring av SR, samarbeidsmøter i Forum for Sørlandet Reiseliv, nettverk som omfatter alle betydelige virkemiddelaktører, næringens organisasjoner og større landsdelsomfattende bedrifter.
 • Engasjement av eksterne faglige ressurspersoner i forumets møter, bistand til utvikling av fremtidige samarbeidsmodeller innen reiselivet på Sørlandet m.m.

HA 2 / Strategi 2 – Kompetanseheving kr. 200.000,- (tot.kr. 400.000)

 • Kompetansekartlegging av prioriterte behov i bedrifter, organisasjoner og politisk miljø.
 • Utvikling av nye teknologiske verktøy for reiselivsutvikling
 • Statistikknett Sørlandet (Oppfølging, drift, justering)

HA 3 / Strategi 3 - Landsdelsprofilering kr. 1.200.000,- (tot.kr. 2.400.000)

 • Utvikling av markedsstrategi.
 • Øke kunneskap og kjennskap til landsdelen
 • Kjøp av internasjonale tjenester fra Innovasjon Norge Reiseliv.
 • Vedlikehold og drift av landsdelens nettsted www.visitsorlandet.com
 • Trykksaker for informasjon og markedsføring
 • Vertskap; koordinering og tjenester.

HA 4 / Strategi 4 - Produktmarkedsføring kr. kr 550.000 (tot.kr. 1.100.000,-)

 • Kampanjetiltak ulike markeder
 • Tematiske samarbeidstiltak bl.a. fiske, dykking, sykkel

Strategi 3 og 4 er for øvrig presentert i egen Markedsplan for Sørlandet Reiseliv 2008

HA 5 / Strategi 5 – Produkt- og reisemålsutvikling kr. 350.000,-(tot.kr. 700.000,-)

 • Utvikling av Sørlandske spydspissprodukter. Samarbeid med Colorline
 • Flerfylkesamarbeid med Colorline om produktlansering i nytt rundreisemønster som følge av nytt rutekonsept.
 • Reiseruteutvikling (Eks. Skagerrakveien).

Sørlandet Reiseliv og Skattejakt

Sørlandet Reiseliv har via Sørlandsreiser AS fått et direkte eierskap i Skattejakt AS i 2007. Sørlandsreiser AS og Kristiansand Dyrepark ASA eier hver 50 % av aksjene i selskapet. Motivet for aksjekjøpet var de to fylkeskommunenes ønske om å bidra til en videreutvikling av Skattejakt sin tekniske bookingløsning. Dette betyr igjen at Sørlandet Reiseliv prioriterer Skattejakt som samarbeidspartner med hensyn til salg og distribusjon. Skattejakt har i tillegg ansvar for å nasjonal kampanje for Sørlandet.

I en situasjon hvor reiselivets totale verdiskapning på Agder er anslått til å være 5 milliarder kroner er det derfor viktig at store aktører viser vei og tar ansvar for å holde dette nivået.

Midler som disponeres av fylkesrådmannen/næringssjefen – kr. 340.000,-

Diverse mindre prosjekter (profilering/utvikling) som kun omhandler Vest-Agder, eksempelvis deltakelse i ”Nordsjøvegen”.

ØKONOMISK VURDERINGER

Vest-Agder fylkeskommune bevilger i samsvar med budsjettet kr 2.840.000 i tilskudd til reiselivsrelaterte tiltak for 2008 fordelt slik:

Strategi 1 Samarbeid og org. kr. 200 000,-

” 2. Kompetanse kr. 200 000,-

” 3. Profilering kr. 1 200 000,-

” 4. Produktmarkedsføring kr. 550 000,-

” 5. Produkt og reiselivsutvikling kr. 350 000,-

Sum handlingsprogram 2008 kr. 2 500 000,-

Frie midler som disponeres av fylkesrådmannen kr. 340 000,-

Totalt kr. 2 840 000,-

Tilskuddet dekkes av midler avsatt til næringsformål, herav kr 2 120 000,- fra kap 551, post 60 og det resterende brt. kr. 720 000,- fra ansvar 410.

av Peersen, Tor, publisert 25. februar 2008 | Skriv ut siden