Som kjent i mediene viste anbudsåpningen for byggeprosjektet Kilden - teater og konserthus - i Kristiansand at hovedbyggeanbudet var meget høyere enn forutsatt. I dag orienterte styreleder Stein Hannevik fylkesutvalget og deler av fylkesadministrasjonen om status. Han opplyste at prosjektets hovedutfordringer nå knytter seg til - for det første - presset på bygg- og entreprenørmarkedet som gir noe uro. Det andre er Kristiansand Havnevesens krav til tomtepris som betegnes som foruroligende høy.

Hannevik opplyste at den oppsatte fremdriftsplanen følges og at byggearbeidene som nå pågår skal være ferdige i 2010. Året etter skal teater og konserthuset være i drift. -I prosjektet sier vi at vi kan, vi vil og vi skal få det til.

Det arbeides nå med en strategi som kan innebære - for det ene - forenklinger og justeringer. For det andre tiltak for å få økt konkurranse knyttet til anbudene og for det tredje å la private overta byggeriet og driften av parkeringshuset i tilknytning til Kilden. I tillegg har en sett på muligheten for utsettelse av arbeid eller anskaffelser, samt muligheter for økt offentlig eller privat finansiering.

Når det gjelder tomtepris pågår det forhandlinger med Kristiansand Havnevesen. Med hensyn til bygg- og entreprenør-hovedanbudet er det aktuelt å forhandle med Kruse/Reme som i fellesskap står bak dette. Det kan også være aktuelt å trekke inn andre mulige anbydere i forhandlingene eller splitte det store anbudet opp i mindre anbud.

-Prosjektet er ikke ute av kontroll fordi et anbud er monopolisert i et lokalmarked. Vi har ikke mistet kontrollen. Vi har strategisk handlingsrom for å komme videre. Det er imidlertid ingen tvil om at vi har en kostnadsutfordring Jeg ser for meg at vi i løpet av fire til fem måneder må ha på

Hannevik, Westermoen, Runden og Aukland
Styreleder Stein Hannevik, fylkesordfører Thore Westermoen, styremedlem og fylkesvaraordfører Toril Runden og daglig leder Ernst Aukland.
plass en avklaring, sa styreleder Hannevik.

Fra fylkespolitisk hold ble det uttrykt at det settes pris på at styret har en profesjonell håndtering av prosjektet. Det er gledelig å registrere at styret lojalt holder seg til de rammer som er lagt av eierne, deriblant Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen har tiltro til at prosjektet vil bli fullført slik som planlagt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2008 | Skriv ut siden