Fylkesutvalget ser det som viktig at planarbeidet skjer som et samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei omfatter Rogaland, Vest Agder, Aust Agder, Telemark og Hordaland fylker. Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane omfatter kommunene Suldal, Hjelmeland, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral, Bygland, Valle, og Bykle. Setesdal Austhei omfatter kommunene Vinje, Tokke, Fyresdal, Åmli, Bygland, Valle og Bykle.Nasjonalt er det et overordnet arealpolitisk mål å sikre villreinens leveområde. Det er også et mål at fjellområdene skal forvaltes som et landskap der kultur- og naturressursene, næringsmessig utnyttes og friluftsliv gjensidig utfyller hverandre. For å oppfylle målet om å sikre villreinens leveområde er et av tiltakene å avgrense og opprette to europeiske villreinregioner som gjenspeiler villreinbestandenes innvandringshistorie. Europeisk villreinregion sør skal bestå av områdene Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene, Setesdal Austhei, Hardangervidda og Nordfjella. En formell etablering av de europeiske villreinregionen vil skje i regi av Miljøverndepartementet etter at fylkesdelplanene for de nasjonale villreinområdene er vedtatt.
Et annet tiltak for å oppfylle målet om å sikre varige leveområde for villreinen, er å gi villreinområder som er spesielt viktige for artens fremtid status som ”nasjonale villreinområder.” I 2007 fikk Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei denne statusen. Begrunnelsen for dette er at områdene henger nært sammen funksjonelt med stor grad av trekk og utveksling av dyr mellom områdene, og at det er behov for å se disse to villreinområdene i sammenheng både når det gjelder bestandforvaltningen og arealforvaltningen.Det er allerede en vedtatt fylkesdelplan for Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane. Planarbeidet innebærer en revisjon av denne planen. Det er imidlertid ingen fylkesdelplan for Setesdal Austhei.

av admin, publisert 12. februar 2008 | Skriv ut siden