- Den nye loven gir lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tapet av det biologiske mangfoldet og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. etter at regjeringen 15. februar la fram forslag om en helt ny plandel av plan- og bygningsloven.

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal være et redskap for folkevalgte organer til å styre viktige utviklingstrekk i lokalsamfunnet og storsamfunnet.

En særlig oppgave er å verne viktige miljøverdier ut fra langsiktige hensyn i et samfunn med fortsatt økonomisk vekst. Planleggingen skal sikre at avveiningene av ulike hensyn skjer i åpenhet og offentlighet. God offentlig planlegging er viktig for å ivareta interesser som ellers står svakt. Dette styrker de lokaldemokratiske prosessene og sikrer at alle innbyggerne kan delta i planleggingen. Det legges til rette for at lokaldemokratiet i større grad gjennomføres i planprosesser, i mindre grad gjennom dispensasjoner.
- Gode planer til beste for miljøet og framtida vil hindre at utbygging skjer tilfeldig. Derfor strammes også den generelle muligheten for å gi dispensasjoner inn. Det vil særlig ha betydning i strandsonen og for fjellområder, sier Solheim.

Det skal utarbeides statlige planretningslinjer for en geografisk differensiert strandsonepolitikk. Retningslinjene skal ta hensyn ulikhetene langs kysten. Det vil si at det skal være enklere å få tillatelse til å bygge i områder uten press enn i områder der presset er stort. Det er kommunen som gjennom en demokratisk prosess skal utarbeide planer som ivaretar de lokale variasjonene.

De kommunale planene skal tilpasses de lokale behovene. Kommunen skal vedta en planstrategi som skal avklare de viktigste planoppgavene. Det vil også være mulig å gjennomføre plan og byggesak i samme prosess.

Loven skal etter planen tre i kraft fra 1. juli 2009.

Les mer på:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2008/Ny-planlov-styrker-hensynet-til-miljo-og.html?id=500670

av admin, publisert 22. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer