Når det gjelder kollektivtransporttilbudet fremover skal det ta utgangspunkt i trafikkbehovet. Det skal være tilbringertjeneste mellom Liknes og Storekvina til togene og et minstetilbud langs gamle E-39 for å betjene bosettingen langs strekningen. Feda terminal vil være det sentrale korrespondansepunktet mellom ruter langs E-39 og lokalruter i Kvinesdal. Kommunen skal orienteres om og ha anledning til å uttale seg om forslag til ruteendringer.

Utvikling av Knaben til et opplevelsessted med restaurering og tilrettelegging av gruvene skal gjennomføres i samarbeid. Fylkeskommunen vil bidra med faglig kompetanse innenfor planlegging, bygningsvern og sikring/bevaring i den grad fylkeskommunen har tilstrekkelig kapasitet. Fylkeskommunen vil yte tilskudd til en mulighetsstudie. Det vil også bli gitt tilskudd til tilrettelegging og åpning av gruven for publikum. Fylkeskommunen vil medvirke til informasjon og markedsføring av Knaben som del av reiselivet. Fylkeskommunen vil kunne vurdere å gi et mindre oppstarttilskudd.

”Kvinesdal Kulturhus” er den viktigste kulturelle møteplassen i kommunen. Av de investeringsprosjektene kommunen ønsker å realisere prioriterer derfor fylkeskommunen utvidelse av kulturhuset med større bibliotek og ny kinosal. Dette er samlet kalkulert til vel 17 millioner kroner. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få dette til og vil gi økonomisk bidrag til utvidelsen.

Når det gjelder et kunstsenter på Utsikten, kalkulert til 20 millioner kroner, forplikter ikke fylkeskommunen seg til å yte økonomisk støtte. Fylkeskommunen vil ta stilling til dette ut fra prosjektets kvalitet og omfang basert på konkret søknad og den kontakt som allerede har vært om prosjektet.

Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å utvikle sentrum i Liknes til et godt handelssenter og en god møteplass for folk, samt sikre stedets egenart og kulturhistorie. Fylkeskommunen er enig i kommunens opplegg med å binde sammen områdene vest og øst for Kvina med ny gangbro. Fylkeskommunen vil samarbeide både faglig og økonomisk om aktuelle stedsanalyser og gi tilskudd til bygging av ny gangbro over Kvina som ledd i å tilrettelegge for gang/sykkeltrafikken i sentrum. Fylkeskommunen vil også, gjennom spillemiddelordningen, kunne gi tilskudd til planlagte turstier langs Kvina etter nærmere søknad.

Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om tilrettelegging av et næringsområde ved Fedafjorden for virksomheter som er sjørettet både gjennom å delta i planprosesser og ved økonomisk tilskudd til tilrettelegging. Fylkeskommunen vil også bidra til utvikling av næringsområder på Øye og samarbeide med kommunen om utvikling og støtte til Lister Næringshage.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2008 | Skriv ut siden