-Eg er nøgd med at vi no har fått ei avklaring på det nærmare innhaldet i dei oppgåvene som skal overførast til folkevalde regionalt. Fylkeskommunane blir no den viktigaste offentlege aktøren forMagnhild Meltveit Kleppa verdiskaping og etablering av arbeidsplassar i dei ulike landsdelane, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun viser til at det blant annet blir overført betydelige oppgaver innen samferdsel når fylkeskommunene fra 2010 blir ansvarlige for riksveiene utenom stamveiene. Andre viktige oppgaver for en mer samordnet regional utvikling er oppretting av regionale forskingsfond og en regionalisering av eierskapet til Innovasjon Norge. I høringsnotatet vises det til at små og noe større oppgaver fra sju departementer foreslås overført til fylkeskommunene.
Når det gjelder geografiske justeringer av fylkesinndelingen sier Kleppa: - Eg ser fram til nye innspel om dette frå dei nye fylkestinga, slik at vi eventuelt kan få friviljuge samanslåingar.

Det legges heller ikke opp til å endre ordningen når det gjelder valg av fylkesting. Bare der hvor noen fylkeskommuner frivillig skulle komme frem til å etablere nye geografiske grenselinjer vil det være aktuelt med ekstraordinære valg i 2009.

Høringsnotatet kan lastes ned fra KRDs hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd

eller:

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Forvaltningsreform/Hoeringsnotat_forvaltningsreformen,%20til%20regjeringen.no.pdf

av admin, publisert 28. februar 2008 | Skriv ut siden