Konjunkturbarometeret for Agder 2008 er ekstra spennende fordi nye trender blir først synlige her Historisk ser vi at nye trender i Norge først sees på Agder, det sa Erling Hellum , direktør for Innovasjon Norge Agder 12. februar da konjunkturbarometeret for Agder for tredje år på rad ble lagt frem. Vest-Agder fylkeskommune er en av 7 parter som står bak "rikets tilstand" for Agder. Rapporten kan lastes ned som pdf-fil eller får hos Cheryl Macdonald. Sentralt i år står kampen om arbeidskraften som hardner til og bedriftene går stadig nye veier for å få tak i kompetansen de har bruk for – samtidig som mange står ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet. Agder har lagt bak seg to år med sterk sysselsettingsvekst. Landsdelen har anslagsvis fått rundt 8500 nye arbeidsplasser bare de to siste årene. Likevel planlegger bedriftene i privat sektor en bemanningsvekst på over 4000 ansatte i 2008. Nye offentlige arbeidsplasser kommer i tillegg.  Tilgang på kompetanse blir landsdelens største utfordring for videre vekst og utvikling.

Da Konjunkturbarometeret for 2008 ble presentert var alle enige om at tilgangen på kompetanse og arbeidskraft er den største utfordringen på Agder.
Da Konjunkturbarometeret for 2008 ble presentert var alle enige om at tilgangen på kompetanse og arbeidskraft er den største utfordringen på Agder.
I forordet i Konjunkturbarometeret står det bl.a "Agder går så det suser. Alt annet hadde nærmest vært oppsiktsvekkende i en tid hvor konjunkturene har vært for oppadgående i lang tid. Også denne utgaven av Konjunkturbarometeret gir grunn til optimisme. Til tross for sterk vekst i  sysselsettingen i regionen de siste par årene, trenger næringslivet på Agder enda flere folk. Det positive bildet skyldes selvsagt gode konjunkturer hjemme så vel som ute. Selv om verden omkring oss i dag er preget av noe mer usikkerhet enn for ett år siden, er det grunn til fortsatt optimisme. Agder er i nasjonal topp når det gjelder eksport. Dette kombinert med høy aktivitet innen olje og gass samt høyt forbruk i husholdningene, skaper mer arbeid jevnt over i hele næringslivet i regionen.  Og det er ikke bare næringslivet som kan glede seg over de gode tidene. Også kommunene melder om vekst. Det planlegges økt bemanning det kommende året, særlig innen barnehage og pleie- og omsorgssektoren hvor behovet for flere hender lenge har vært stort. Den sterke veksten skaper store verdier, men stiller samtidig krav. Mangel på arbeidskraft er Agder-bedriftenes kanskje største utfordring idet vi går inn i et år hvor næringslivet (alene) trenger 4.000 nye ansatte. I denne situasjonen er arbeidskraft fra utlandet en avgjørende ressurs. Nærmere 30 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen i forkant av dette barometeret, forteller at de benytter slik arbeidskraft. Det er ingen tvil om at slik arbeidsinnvandring har bidratt til betydelig verdiskaping på Agder de siste årene. Ja, det har simpelthen vært en forutsetning for å kunne ta unna økt etterspørsel. Samtidig er vi nå i en situasjon hvor vi ikke bør se utenlandsk arbeidskraft som en utømmelig ressurs. Konjunkturene og andre forhold internasjonalt kombinert med spørsmålet om hvor godt våre nye kolleger er integrert i det norske samfunnet, vil kunne føre til at mange av dem etter hvert setter kursen hjemover igjen. Behovet for arbeidskraft reiser også
Johan Pensgård, næringssjef i Vest-Agder fylkeskommune deltok da Konjunkturbarometeret for 2008 ble presentert.
Johan Pensgård, næringssjef i Vest-Agder fylkeskommune deltok da Konjunkturbarometeret for 2008 ble presentert.
en viktig diskusjon om hvordan vi bedre kan utnytte all den kompetanse som faller utenfor  arbeidsmarkedet som følge av ulike former for yrkeshemming. Undersøkelser gjort av arbeids- og velferdsdirektoratet indikerer at rundt 33.000 årsverk på Agder gikk tapt på grunn av ledighet eller periodisk eller permanent nedsatt arbeidsevne. Man skal selvsagt ha respekt for at en del av dem som i dag faller utenfor arbeidslivet, gjør det fordi de faktisk ikke kan ha en jobb på lik linje med andre. Samtidig er det viktig at vi tar diskusjonen om hvordan vi kan få flere til å stå lenger i jobben, altså utnytte det som ofte er våre mest erfarne medarbeidere. Og det er viktig å ta opp hvordan vi i enda større grad legger tilrette arbeid for de mange som behøver spesielt tilpassede jobbmuligheter.  Dette er en viktig diskusjon for alle parter, næringslivet og den enkelte bedrift så vel som dem som ikke har et arbeid å gå til, men som vil yte en innsats dersom forholdene var lagt bedre til rette for det. Det handler om å utnytte alle tilgjengelige ressurser for å sikre fortsatt vekst på Agder, og det handler om å gi flest mulig muligheten til et godt og verdig liv."
HELE RAPPORTEN KAN DU FINNE TIL HØYRE UNDER RELEVANT INFORMASJON. >

av Macdonald, Cheryl, publisert 13. februar 2008 | Skriv ut siden