Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har i to år hatt en felles handlingsplan for Agder-fylkene der bransjerettede tiltak er et hovedområde. Blant disse inngår satsing på tre. Dette innebærer igangsettelse av flere prosjekter og tiltak deriblant gjennomføring av Trebiennalen. Den skal bidra til å synliggjøre den lokale skog- og treindustri og hente inn ny kunnskap. Den ble først arrangert i Kristiansand i 2006. I år er det Risør som vil være arrangørsted, mens Flekkefjord står for tur i 2010. Risør er allerede blitt en av trehusbyene, mens Flekkefjord fremstår som en annen sterk kandidat.

Hovedmålet med satsingen er et sterkt ønske å synliggjøre og bevisstgjøre regionen på bruk av tre, både med hensyn på tidligere bruk og i forhold til potensialet for ny og innovativ bruk av trematerialer. Satsingen skal blant annet kunne bidra til avklare hvilke hovedutfordringer bransjen står ovenfor i forhold til å være mest mulig konkurransedyktig og formidle den nyskaping som skjer i regionen.

Trebiennalen ble første gang arrangert i 2006 i samarbeid med Norsk teknisk- vitenskaplig universitet i Trondheim. Arrangementet besto av en faglig konferanse med vel 100 deltagere, flere små seminarer og utstillinger. Den faglige konferansen dreide seg i første rekke om å utnytte digitalt verktøy i trebasert byggindustri.

Årets arrangement finner sted i Risør 12.juni. Bakgrunnen er at Bystyret i Risør høsten 2007 vedtok at byen skal innta plassen som den femte moderne trehusbyen i Norge. Trebiennalen 2008 vil dermed bidra til å styrke Risør som design-knutepunkt både regionalt og nasjonalt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2008 | Skriv ut siden