Landets fylkeskommuner sysselsetter nå henimot 45 700 medarbeidere. I årsverk er antallet rundt 39 600 viser en ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Antallet sysselsatte i fylkeskommunene økte med 1,6 prosent i fjor. Vest-Agder fylkeskommune hadde ved årsskiftet 1574 ansatte. Det utgjorde 1360 årsverk. Kjønnsfordelingen viser at det arbeider 880 kvinner og 694 menn i Vest-Agder fylkeskommune.

Hele 83 prosent av årsverkene i fylkeskommunene er knyttet til videregående opplæring, mens 10 prosent er knyttet til administrasjon. Tannhelsetjenesten er i noen fylkeskommuner organisert som egne foretak og er derfor ikke med i tallene for fylkeskommunene i statistikkene fra sentralbyrået.

Kommunene øker mest når det gjelder nyrekruttering. Tallet på sysselsatte i kommunene økte med 4 prosent fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. Foreløpige tall viser at om lag 428 000 personer hadde sitt arbeid i kommunene ved årsskiftet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2008 | Skriv ut siden