Fylkeskonservator er i dialog med kulturhistorisk museum i Oslo med henblikk på å få til museal formidling av arkeologi i Vest-Agder. Det tas sikte på å få i stand fire utstillinger på like mange steder i løpet av de nærmeste år. Utstillingene vil for første gang gjøre det mulig å se arkeologiske funn fra fylket presentert på en moderne måte i Vest-Agder. Saken kommer til behandling i hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø den 12. mars i år.

Fylkeskonservatoren har fra og med høsten 2007 vært i kontakt med Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM) vedr. arkeologiske utstillinger i Vest-Agder. Det foreligger nå konkrete planer om et samarbeidsprosjekt som pr. i dag omfatter KHM og Vestfold og Vest-Agder fylkeskommuner, og som åpner muligheten for at vi i Vest-Agder i løpet av de nærmeste år kan få til moderne utstillinger av oldsaker funnet i fylket. Det arbeides med utstillinger som vil vise den kronologiske og geografiske bredden i Vest-Agders forhistorie på en ny måte.

Tradisjonelt har KHM hatt mange mindre deponier rundt i Sør- og Østlandsfylkene. I Vest-Agder har blant annet Listamuseet og Flekkefjord museum tidligere hatt en del oldsaker på lån fra KHM. KHM har nylig hatt en gjennomgang av status for sine utlånsordninger. I den forbindelse har man kommet til at man nå vil fokusere innsatsen og prioritere enkelte prosjekter på en annen måte enn tidligere.

I den forbindelse har det vært drøftinger mellom KHM og noen aktuelle fylkeskommuner. Det er nå klart at man fra KHMs side ønsker å prioritere to fylker i et samarbeidsprosjekt i 2008 og 2009 – Vestfold og Vest-Agder.

For Vest-Agders del vil et slikt samarbeid sikre:

 • Utlån av viktige gjenstander til de ulike prosjektene
 • Tilgang til forskningskompetanse innenfor hvert enkelt prosjekt
 • Behandling av søknader innen avtalt tid

Vest-Agder fylkeskommune gjør en betydelig innsats innenfor arkeologi og formidling av arkeologi. Vi har gjennom mange år brukt mye tid og ressurser på bl.a. skilting av utvalgte fornminner, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering og omvisning og foredragsvirksomhet. Det har lenge vært et savn at det i praksis ikke har vært mulig å se oldsaker utstilt noe sted i fylket. Etter at KHM for noen år tilbake hentet inn de oldsakene som var deponert på Listamuseet, har den museale formidlingen av Vest-Agders eldste historie i prinsippet vært ikke-eksisterende.

Nå har vi en historisk mulighet til å bøte på dette. Vi ser for oss at vi i løpet av de kommende tre, fire år etablerer arkeologiske utstillinger på fire steder:

 • Eldre steinalder (Solfunnet etc.), evt. lokalisert til Agder Naturmuseum
 • Yngre steinalder og bronsealder (helleristninger etc.) på Listamuseet på Nordberg fort
 • Eldre jernalder (Snartemohøvdingen etc.), evt. lokalisert til Tingvatn i Hægebostad
 • Vikingtid på Vest-Agdermuseet på Odderøya

Nyetableringene på så vel Odderøya som Nordberg fort gjør det etter fylkeskonservators mening særlig aktuelt med arkeologisk formidling på disse stedene. Når det gjelder eldre jernalder, med vekt på romertid og folkevandringstid, peker Hægebostad seg ut med meget rike og interessante funn (Snartemo, Tingvatn, Bjærum), og i en større sammenheng er det påkrevd å vie denne delen av fylkets forhistorie stor oppmerksomhet. Men en evt. utstilling i Hægebostad må ses i sammenheng med den planlagte utviklingen av Tingparken. Museal formidling av den eldste tiden (eldre steinalder) er det rimelig å knytte opp til Solfunnet fra Søgne og de undersjøiske/oversvømte boplassene i vestfylket, som er unike i norsk sammenheng. Én mulig lokalisering av en slik utstilling kan være Agder Naturmuseum.

Det vil bli tatt kontakt med de ulike institusjonene i løpet av våren, dersom hovedutvalget sier seg enig i at vi går videre med prosjektet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Samarbeidsprosjektet har en prislapp på ca. 50.000,- pr. utstilling, noe som omfatter konservering av gjenstander, fotografering osv. KHM vil styrke sin kapasitet innenfor teknisk konservering i forbindelse med prosjektet.

I tillegg kommer det enkelte museums utgifter til utarbeiding av utstillingene.

Siden den regionale kompetansen innenfor arkeologisk formidling finnes hos fylkeskommunen, er det en forutsetning at arkeolog(er) hos fylkeskonservatoren bidrar med sine kunnskaper i utarbeidelsen av utstillingene.

av Peersen, Tor, publisert 6. mars 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer