Fylkeskonservatoren har fra og med høsten 2007 vært i kontakt med Kulturhistorisk museum i Oslo om arkeologiske utstillinger i Vest-Agder. Det foreligger nå konkrete planer om et samarbeidsprosjekt som omfatter museet i Oslo og Vestfold- og Vest-Agder fylkeskommuner. Avtalen åpner muligheten for at en i Vest-Agder i løpet av de nærmeste årene kan få til moderne utstillinger av oldsaker funnet i fylket. Det arbeides med utstillinger som vil vise den kronologiske og geografiske bredden i Vest-Agders forhistorie på en ny måte. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at det skal inngås en avtale med Kulturhistorisk museum om utvikling av arkeologiske utstillinger ved fire institusjoner i Vest-Agder.

Tradisjonelt har Kulturhistorisk museum i Oslo hatt mange mindre deponier rundt i sør- og østlandsfylkene. I Vest-Agder har blant annet Listamuseet og Flekkefjord museum tidligere hatt en del oldsaker på lån. Kulturhistorisk museum i Oslo har nylig foretatt en gjennomgang av status for sine utlånsordninger. I den forbindelse har man kommet til at man nå vil fokusere innsatsen og prioritere enkelte prosjekter på en annen måte enn tidligere. Det har vært drøftinger mellom museet

Snartemofunnet fra Hægebostad
Snartemofunnet fra Hægebostad
og noen aktuelle fylkeskommuner om dette. Det er nå klart at man fra Kulturhistorisk museum side ønsker å prioritere to fylker i et samarbeidsprosjekt i 2008 og 2009 -Vestfold og Vest-Agder.

Vest-Agder fylkeskommune gjør en betydelig innsats innenfor arkeologi og når det gjelder formidling av arkeologi. Fylkeskommunen har gjennom mange år brukt mye tid og ressurser på blant annet skilting av utvalgte fornminner, vitenskaplig og populærvitenskapelig publisering og omvisning og foredragsvirksomhet. Det har lenge vært et savn at det i praksis ikke har vært mulig å se oldsaker utstilt noe sted i fylket. Nå åpner det seg en historisk mulighet til å bøte på dette. I løpet av de kommende tre, fire årene kan det bli etablert arkeologiske utstillinger på fire steder:

  • Eldre steinalder lokalisert til Agder Naturmuseum
  • Yngre steinalder og bronsealder på Listamuseet på Nordberg fort
  • Eldre jernalder lokalisert til Tingvatn i Hægebostad
  • Vikingtid på Vest-Agdermuseet på Odderøya.

Modell av SnartemosverdetSnartemosverdet

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2008 | Skriv ut siden