Den offentlige tannhelsetjenesten, som drives av landets fylkeskommuner, har i dag store problemer med å rekruttere kvalifiserte tannleger. På Agder har de to fylkeskommunene klarlagt at de har sammenfallende utfordringer knyttet til blant annet rekruttering og stabilisering av medarbeidere, kompetanseheving samt klinikk og distriktsstruktur. På bakgrunn av dette har fylkeskommunene valgt å utarbeide en felles toårig strategi- og samarbeidsplan. En slik plan vurderes å være et viktig verktøy for offensiv satsing fremover.

Når det gjelder rekruttering rettes det fokus på flere virkemidler for å få kandidater til å planlegge sin yrkeskarriere i Den offentlige tannhelsetjenesten. Lønnsvilkår er et sentralt virkemiddel. Andre viktige faktorer er blant annet fagmiljø, faglig utvikling, stipendordninger og seniorpolitikk. I tillegg pekes det på markedsføring og kontakt med studenter og samarbeid med kommuner om rammevilkår for aktuelle søkere med nensyn til bolig, jobb til ektefelle, barnehageplass og annet.

Tannhelsemiljøene i begge fylkeskommunene ønsker sterkere forankring i folkehelsearbeidet. Tannhelsetjenesten bør bli med i styringsgruppen til partnerskapet Folkehelse i Agder. Videre legges det opp til at folkehelsearbeidet skal forankres i ledelsen i Den offentlige tannhelsetjenesten i begge fylkene. Fylkeskommunene vil i fellesskap utarbeide en aktivitetsplan for det helsefremmende og forebyggende arbeidet og samarbeide om konkrete prosjekter.

I den nye planen trekkes det frem at et tettere samarbeid mellom fylkeskommunene innenfor tannhelse vil styrke Den offentlige tannhelsetjenestens rolle i den regionale utviklingen av Agder. Tannhelsetjenestens kompetanse vil være viktig å få formidlet inn i Regionplan Agder 2010.

Det nye regionale odontologiske kompetansesenteret som er under etablering i Arendal skal dekke et geografisk område tilsvarende det tidligere Helse Sør. Begge fylkeskommunene har avsatt midler til etablering av senteret som det er enighet om skal være en ressurs for all etter-og videreutdanning. De to fylkeskommunene bør, etter den nye planens målsetting, stå sammen om å opprettholde utdanning av tannhelsesekretærer ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand.

Det slås fast at tannklinikkene er basisenhetene i Den offentlige tannhelsetjenesten. Det er derfor et mål at klinikkene i størst mulig grad kan være selvstyrte. Fylkeskommunene vil sammen definere innholdet i en ”klinikklederrolle” og sørge for tilstrekkelig opplæring tilpasset denne rollen.

Det er videre enighet om at det skal samarbeides å få utarbeidet overordnede faglige retningslinjer for nyansatte, takster, tannlegevakt og felles retningslinjer knyttet til implantatbehandling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2008 | Skriv ut siden