I den senere tid har det vært et stort fokus på energi og klima så vel globalt som nasjonalt og regionalt. Fylkestingets behandling av landsdelens første energiplan i desember i fjor viser at Vest-Agder fylkeskommune skal være en pådriver i det regionale arbeidet. Ved siden av konkrete miljøforbedrende tiltak vedtok fylkestinget at Agder skal ha en sterk, sikker og fleksibel regional energiinfrastruktur som tilfredsstiller det 21. århundrets krav til forbruk, distribusjon og produksjon av energi. Agder skal samtidig profileres som en bærekraftig region, der hensynene til energi og miljø vektlegges i den regionale politikken på Agder. Det ble også besluttet at fylkeskommunen skal ta en lederrolle ovenfor alle som kan bidra til å nå målene i Energiplan for Agder gjennom å opprette et regionalt klimasekretariat / ”bærekraftsenter”. Dette er nå i ferd med å falle på plass.

I energiplanen er flere tiltak foreslått. Disse gjelder både i forhold til hva fylkeskommunene kan gjøre alene i egen virksomhet, samt hva fylkeskommunen sammen med andre kan få til. I tillegg vil fylkestingets mål om at Vest-Agder fylkeskommune skal ta en lederrolle innenfor arbeid knyttet til klima og energi kreve en avsatt ressursinnsats. Arbeidet knyttet opp mot å nå målene i energiplanen vil være å gi råd/veiledning og støtte til regionale prosjekter/tiltak, samt videre å utforme og oppfylle politiske målsettinger i forståelse og dialog med aktuelle organisasjoner og miljøer.

Fylkeskommunen støtter og deltar i Agder Gassforum og Grønn varme på Agder. I begge prosjektene samarbeides det med Aust-Agder fylkeskommune. Vider deltar fylkeskommunen i en rekke fora med personell og økonomiske støtte. Dette gjelder alt fra klimaforum i Kristiansand via deltagelse i ”Lister miljø og naturutvikling” til forberedelse av deltagelse i EU-prosjekt for naturgass i skip og ”Description of Energy Cluster”. Når det gjelder konkrete tiltak rettet mot industrien er fylkeskommunen medarrangør og deltaker i Listerkonferansen.

Samtidig har Vest-Agder fylkeskommune påtatt seg prosjektlederansvaret for Hydrogenknutepunkt Agder. Målet er å få etablert to hydrogenstasjoner med lokal produksjon og kjøretøy. Forhåpentligvis vil en søknad for etableringene kunne utformes i løpet av 2008, med oppstart i 2010.

Sett på bakgrunn av de ulike rollene fylkeskommunen kan ta og aktiviteten som medfølger ser Uvær ved Festningenfylkesrådmann Tine Sundtoft det derfor som naturlig at det blir gjort omprioriteringer i administrasjonen. I første omgang gjelder dette prioriteringer både når det gjelder personell og økonomi. Fylkesrådmannen ønsker å avsette 1,5 millioner kroner til oppfølging av energi og klimasatsingene. Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø støttet i dag fylkesrådmannens ønske. Fylkesutvalget fatter endelig vedtak 8. april.

Næringsseksjonen i fylkeskommunen har hatt det administrative ansvaret for utarbeiding av energiplanen. Fylkesrådmannen ser det derfor naturlig at seksjonen også får et overordnet ansvar for oppfølging av planen. For å synliggjøre dette foreslår hun at seksjonen omdøpes til ”Nærings- og energiseksjonen”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. april 2008 | Skriv ut siden