Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019, som er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, er nå ute til høring. Transportetatene foreslår å prioritere drift og vedlikehold høyest i den neste tiårsperioden for å kunne tilby et pålitelig og forutsigbart transportsystem og ivareta verdiene i infrastrukturen, herunder redusere det etterslepet som har fått utviklet seg over tid. Prioriteringen av drift og vedlikehold gir mindre penger igjen til investeringer. Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag støtte til de overordnede mål og hensyn som ligger til grunn for forslaget, men beklager sterkt at de økonomiske planrammene er alt for lave til å kunne nå de oppsatte mål. Rammene må økes med minst 60 prosent for å synliggjøre at man søker reell måloppnåelse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. april 2008 | Skriv ut siden