-I følge Konjunkturbarometeret går Agder så det suser. Gode internasjonale konjunkturer, høye oljeinvesteringer og høyt forbruk i husholdningene fører til god markedssituasjon for det meste av næringslivet. Agder er landets største eksportør av tradisjonelle varer og det er mangel på arbeidskraft som er den største utfordringen for videre utvikling. I lys av dette er det viktig at stadig mer av landsdelens utviklingsarbeid skjer i grensesnittene mellom det private næringsliv, akademia og det offentlige. Det er kompliserte utfordringer som krever samhandling for å løses. I denne samhandlingen ønsker Vest-Agder fylkeskommune å realisere sin visjon; en drivkraft for utvikling, uttaler fylkesrådmann Tine Sundtoft i årsrapporten for 2007 for Vest-Agder fylkeskommune.

Fylkesrådmannen trekker frem regionalt samarbeid og utviklingsarbeid. -Vi fulgte i 2007 opp felles handlingsprogram for regional utvikling sammen med Aust-Agder fylkeskommune. Rammeprogrammet til 26 millioner kroner omhandler regionale utfordringer, digitale Agder, infrastruktur for nyskaping, styrking av kompetansen, bransjerettede tiltak og internasjonalt samarbeid. Arbeidet med regionplan Agder 2010 ble startet opp. Bred medvirkning fra mange parter skal identifisere sentrale utfordringer og hva man bør gjøre for å møte disse utfordringene, påpeker Sundtoft.

Vest-Agder fylkeskommune ønsker en god samhandling med kommunene. -I tillegg til at vi deltar i de tre regionrådene; Listerrådet, Lindesnesregionen og Knutepunkt Sørlandet, har vi startet opp arbeidet med langsiktig samarbeidsavtaler med kommunene. I 2007 ble avtalene med Sirdal og Flekkefjord vedtatt, sier fylkesrådmannen.

Årsrapporten, som ble lagt frem for fylkestinget nylig, viser at Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2007 regnskapsmessig er gjort opp med et resultat på 9,6 millioner kroner. Resultatet er imidlertid enda mer positivt i og med at det også er avsatt 14,5 millioner kroner til fylkeskommunens disposisjonsfond. Denne avsetningen er en oppfølging av de budsjettrevisjoner fylkestinget vedtok i fjor. Fylkeskommunen gjennomførte i tillegg investeringer for 190 millioner kroner i 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2008 | Skriv ut siden