Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en innstilling fra Stjernø-utvalget om fremtidig høyere utdanning til høring. Da fylkestinget onsdag besluttet innholdet i høringsuttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune var det enstemmig enighet om at de faglige kravene for å bli universitet ikke må svekkes. Fylkestinget mener strukturen i høyere utdanning er en viktig faktor for regional utvikling og disse relasjonene må tillegges vekt i vurderingene for et godt og framtidsrettet system for høyere utdanning. ”Flercampus­modellen” med åtte til ti landsdelsuniversiteter ivaretar dårlig forankringen i regionen og utviklingen av universiteter og høgskoler med eget særpreg.

Fylkestinget slår fast at Sørlandet er en egen landsdel med utstrakt regionalt samarbeid. En sammenslåing av Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger vil ikke ha en naturlig forankring i regionen og når det gjelder regionalt samarbeid.

Med hensyn til universitetenes og høyskolenes regionale rolle er fylkestinget enig i at det legges vekt på mandatet om en god regional balanse i studietilbud og kompetanse og at de høyere utdanningsinstitusjonene skal bidra til økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Dette skal skje blant annet gjennom nært samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv. Fylkestinget understreker at dette krever at utdanningsinstitusjonene har en aktiv holdning, virksomheter og tiltak for å få dette til. Her er det viktig at det organisatorisk og økonomisk legges til rette for dette.

Vest-Agder fylkeskommune støtter et forslag fra Universitetet i Agder om at departementet må se nærmere på finansieringen av institusjonenes medvirkning i regional utvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2008 | Skriv ut siden