Da fylkestinget tidligere denne uken avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelsesforslag til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 ble det pekt på at dersom de statlige transportetatene var bedre samordnet og koordinert tidsmessig i sine planer vil det gi betydelige gevinster. Fylkestinget beklager at planforslaget ikke klarer å koordinere utbyggingen av E39-tunellen med ny containerhavn i Kristiansand. Det er også manglende koordinering av arbeidet med forlenget rullebane på Kristiansand lufthavn Kjevik og ny adkomstveg til flyplassen. Fylkestinget peker på at god tidsmessig koordinering av slike utbyggingsprosjekter på tvers av etater ville gitt både økonomiske innsparinger og mer effektiv fremdrift.

Nasjonalhavnen Kristiansand skal bygge ny containerhavn i perioden 2010 til 2012. Nær havnen vil ny E39 gå i tunnel. Havnen har behov for store steinmasser til utfylling, men veitunnelene vil etter planene ikke bli sprengt ut før i 2015- 20. Dette betyr at havnen får kostnader ved å kjøpe fyllmasse, mens Statens vegvesen får kostnader med stort overskudd av sprengmasse. Fylkestinget beklager at en i Nasjonal Transportplan - prosessen ikke har beskjeftiget seg med denne type utfordring.

kjevikNår det gjelder flytransport ser fylkestinget det som avgjørende for en fortsatt positiv utvikling på Kristiansand lufthavn Kjevik at Avinor og Statens vegvesen avsetter tilstrekkelig med ressurser til å fullføre en nødvendig og samordnet utbygging av rullebanen og ny adkomstveg innen gitte tidsrammer for opprettholdelse av full drift på Kjevik. Lufthavnen har betydelige krav til å øke sikkerheten på rullebanen. Samtidig er det et regionalt ønske om å få til en ny veiadkomst til flyplassen fra sør. Det er gjort iherdige forsøk på å samordne disse tiltakene slik at nødvendige kulverter kan legges samtidig med anlegg på rullebanen. Nasjonal Transportplan har ikke beskjeftiget seg med dette heller.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. april 2008 | Skriv ut siden

Direktoratet for forvaltning og IKT har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utredet etablering av en egen enhet som kan overta departementets oppgaver med forberedelse og gjennomføring av valg. Da fylkesutvalget i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til utredningen sluttet representantene seg til høringsrapportens vurderinger for å opprette en sentral valgenhet. Det ble vektlagt at en sentral enhet vil gi forbedret tillit til en partipolitisk nøytral valgavvikling. Videre vil en sentral valgenhet gi et fagmiljø som vil kunne gi kommuner og fylkeskommuner et bedre veiledningstilbud enn det de respektive fylkesmenn gir i dag. Og, ikke minst, vil en sentral valgenhet bedre kunne forvalte og drifte ett felles valgdatasystem for alle kommuner og fylkeskommuner.