-Opprusting til dobbeltspor på Vestfoldbanen og bygging av ny bane mellom Larvik og Porsgrunn er viktige forutsetninger for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og disse anleggene må legges inn for gjennomføring i perioden 2010- 2013, uttaler fylkesutvalget.

Fylkesutvalget gjorde det også klart at Vest-Agder fylkeskommune er sterkt uenig i å nedprioritere persontogtrafikken på strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger. Utvalget mener at utredningen om Sørvestbanen bør legges frem som en del av grunnlaget til Stortinget når strategier for langdistanse persontrafikk skal vurderes under behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Fylkesutvalget krever at nødvendige krysningsspor på Sørlandsbanen blir prioritert umiddelbart slik at man kan få full effekt at den nye godsterminalen på Ganddal ved Stavanger. Utvalget er også enig i forslaget om å overføre eierskapet til de viktigste jernbaneterminalene fra NSB til Jernbaneverket av hensyn til å tilrettelegge for økt konkurranse på sporet

togsettFylkesrådmann Tine Sundtoft er svært betenkt over de økonomiske rammene som det legges opp til i forslaget til Nasjonal Transportplan. -Med de rammer som er stilt til rådighet for Jernbaneverket er det en ren forvitringsstrategi som skisseres. Nåværende bane blir eldre og mer nedslitt for hver dag og drift og vedlikeholdstiltakene stiger i pris etter hvert som en må skifte ut gammel infrastruktur. Dermed blir det heller ikke penger igjen til å bygge ut nye deler av jernbanen som kunne utvikle den til et raskt og pålitelig alternativ både for person og godstransport, utrykker hun.

Fylkesrådmannen trekker frem alternative økonomiske løsninger. -Dersom man skal få til en jernbanesatsing i Norge, må det legges til grunn et helt annet finansieringssystem som sikrer finansiering av gode fremtidsrettede baneløsninger med en kostnadseffektiv fremdrift. Vi vil anbefale en utbygging med prosjektfinansiering fra statlig investeringsfond, kombinert med tilstrekkelige rammer. Det er nå på tide at Norge kommer etter med en jernbanesatsing som er mer i tråd med internasjonale grep i transportpolitikken, påpeker Tine Sundtoft.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden