Foreløpige tall for 2007 for alle fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 1,6 milliarder kroner, eller 4 prosent av brutto driftsinntekter. Selv om dette er en nedgang fra 2006, tyder resultatene fortsatt på god økonomi i fylkeskommunene, skriver Statistisk sentralbyrå i en fersk statistikk. Siden 2004 har investeringsnivået vært sterkt stigende, og investeringene økte også fra 2006 til 2007. Brutto investeringsutgifter var på drøyt 4,9 milliarder kroner i 2007, noe som tilsvarer en økning i underkant av 21 prosent fra 2006 og en økning på nærmere 65 prosent fra 2004.

Samlet brutto driftsresultat for fylkeskommunene i 2007 var på om lag 645 millioner kroner eller 1,6 prosent av brutto driftsinntekter, og er mer enn halvert fra 2006. I 2007 stod skatteinntjening i fylkeskommunene for den høyeste andelen av inntektskildene, med om lag 40 prosent av brutto driftsinntekter. Statlig rammeoverføring har økt med 2,0 prosent fra 2006 til 2007, samtidig som skatteinntjeningen har gått noe ned.

Netto driftsresultat for fylkeskommunene samlet utgjorde vel 1,6 milliarder kroner i 2007, en nedgang på snaut 450 millioner kroner fra året før. Fylkeskommunene var i 2007 tilbake på 2005-nivå med et netto driftsresultat på 4,0 prosent av driftsinntektene, etter en nedgang fra 5,3 prosent i 2006.

Videregående opplæring står fortsatt for den største utgiftsposten i fylkeskommunene og var i 2007 på 54,4 prosent av de totale brutto driftsutgiftene. Dette er en liten nedgang fra 2006. Andelen utgifter til samferdsel har samtidig økt med 1,6 prosent og var i 2007 på 18,7 prosent.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2008 | Skriv ut siden