Høringsnotatet kritiseres for å være preget av en sektorvis tilnærming. Fylkestinget forventer at regjeringen tar et helhetsgrep i proposisjonen. Alle betydelige beslutninger som er utsatt og utredninger som er varslet, må være gjennomført i god tid før reformen trer i kraft i 2010.

Fylkestinget mener at den foreslåtte oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen på miljøområdet, og eventuelt også på landbruksområdet, innebærer dårlig utnyttelse av den samlede fagkompetansen på regionalt nivå. Den medfører også store muligheter for kompetansestrid. Flere oppgaver bør overføres til fylkeskommunen og det forventes at det blir overført vesentlige personalressurser fra fylkesmannen til fylkeskommunen i tråd med oppgaver som overføres.

Omklassifisering av riksveger til regionveier anses som positivt. Samtidig forventer fylkestinget at det blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet og at det utredes modeller for å ivareta dette. Personalet i Statens vegvesen som i dag arbeider med overordnet planlegging, utbyggingspakker og årlige budsjetter, må overføres til fylkeskommunen.

Fylkestinget er svært positivt til forslaget om etablering av regionale forskningsfond. Ordningen må finansieres med betydelige friske midler og fondet må være fullfinansiert ved oppstart av regionreformen.

Det vurderes også som svært positivt at folkehelse blir presisert som en ordinær oppgave for regionene, og at oppgaver innen marin sektor blir overført.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2008 | Skriv ut siden