Fylkestinget avga onsdag Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019, som er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til regjeringen. Transportetatene foreslår å prioritere drift og vedlikehold høyest i den neste tiårsperioden. Det gir mindre penger igjen til investeringer. Fylkestinget støtter de overordnede målsetningene, men beklager sterkt at de økonomiske planrammene er alt for lave til å kunne nå de oppsatte målene. Rammene må økes med minst 60 prosent for å synliggjøre at man søker reell måloppnåelse.

Mange større vei- og jernbaneprosjekter som inngår i Nasjonal transportplan 2006-2015 har ikke fått plass i etatenes planforslag for perioden 2010-2019. Utredninger fra 2006 viser meget store investeringsbehov - totalt utgjør disse rundt 400 milliarder kroner. Med dagens økonomiske rammer vil ikke behovet kunne dekkes i overskuelig fremtid.

Fylkestinget understreker viktigheten av at Vest Agders mest sentrale transportkorridor stamveien E18/E39 bygges ut til en jevn og sikker standard på hele strekningen mellom Oslo og Stavanger. Vest- Agder fylkeskommune stiller seg bak en felles strategi for stamveiutbygging på Agder der E39 Vigeland – Osestad har høyeste prioritet. Videre prioriteres E39 vest for Kristiansand, E18 Arendal - Tvedestrand og Riksvei 9 Setesdal. I tillegg gir fylkestinget støtte til arbeidet med utbedring av stamveien fra Vestlandet over Røldal med forbindelser til viktige havner i Kristiansand, Grenland og Larvik

Fylkestinget minner om at utbyggingen av strekningen E39 Vigeland - Osestad vest for Mandal har blitt utsatt gjentatte ganger allerede. På denne bakgrunn anses det som fullstendig uakseptabelt at strekningen i planforslaget er skjøvet ut til etter 2014. Fylkestinget krever derfor at staten må finne midler til å starte utbyggingen av dette anlegget i 2009 med fullføring i 2010. Alternativt må anlegget betraktes som et bundet prosjekt i neste Nasjonale transportplan med oppstart i 2010

Samtidig beklages det sterkt at utbyggingen av strekningen E39 fra Gartnerløkka i Kristiansand til Søgne ikke ligger inne i planrammen for 2010 – 2019. Fylkespolitikerne reagerer på at kun en vesentlig kortere del av denne parsellen fra Gartnerløkka til Hannevikdalen i Kristiansand er omtalt som et marginalt prosjekt i planforslaget. Det forventes at E39 fra Gartnerløkka til Søgne blir omtalt som en del av Samferdselspakke 2 for Kristiansandsregionen med gjennomføring i perioden 2014 – 2019.

Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem for Stortinget ved årsskiftet 2008/2009, og behandles i Stortinget våren 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2008 | Skriv ut siden