Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet har kartlagt verdiskapingen i jordbruket i Agder-fylkene. Verdiskapingen i jordbruket i Aust-Agder og Vest-Agder er beregnet til 332 millioner kroner i 2006. Omsetningen i jordbruket er på til sammen over en milliard kroner, hvorav markedssinntekter står for 70 prosent. Jordbruket i Agder betegnes som allsidig. Ved siden av husdyrproduksjon er hagebruk en viktig næring og står for om lag 25 prosent av verdiskapingen innen jordbruket i fylkene.

Det er registrert næringsvirksomhet i jordbruk i samtlige kommuner i Aust- og Vest-Agder. Jordbruket er en viktig næring for mange kommuner i Agder og viktig for bosetting i alle bygder. Dermed er jordbruket en viktig faktor for å opprettholde infrastruktur og tjenestetilbud i mange bygdesamfunn.

Vest-Agder har mer jordbruksareal enn Aust-Agder, og i Farsund kommune finn en marine grisavsetninger som forklarer mye av den høye jordbruksaktiviteten på Lista. Aust-Agder har et gunstig klima og i kyststrøkene har klimaet, sammen med gunstig topografi, gitt gode forhold for jordbruk. Her er det allsidig planteproduksjon med et stort innslag av hagebruk. Farsund kommune har med 29 millioner kroner den største verdiskapingen i jordbruket i Vest-Agder. Kommunen er i tillegg den som har størst melkeproduksjon. I Aust-Agder er det planteproduksjon, ved siden av husdyrproduksjon som dominerer jordbruksvirksomheten.

Agder-fylkene har høyere innslag av bruk med tilleggsnæring sammenlignet med resten av landet. Tilleggsnæring er generelt viktig for landbruket i Agder, spesielt for enkeltbruk. Resultatene viser at Aust-Agder har en beregnet verdiskaping i tilleggsnæring på 25 millioner kroner og Vest-Agder 40 millioner kroner.

Mer om dette kan leses i Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. april 2008 | Skriv ut siden