Kristiansand får 1, 05 millioner og Arendal 725 000 kroner fra årets bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er til sammen nær 1,5 millioner kroner øremerket spesielle tiltak for barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer i de to byene.

Kristiansand er tildelt 300 000 kroner til ungdomstiltak. Pengene benyttes til tiltak som bidrar til å bedre oppvekst- og levekår for barn og ungdom, særlig i alderen 12 til 25 år. TilskuddsordningenBarnillustrasjon retter seg mot barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljøer. Barn og unge med innvandrerbakgrunn er høyt prioritert. Tiltakene skal særlig rettes mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud og gi økte muligheter for kvalifisering, inkludering og mestring.

I tillegg er Kristiansand tildelt 750 000 og Arendal 725 000 kroner til seks ulike fattigdomstiltak. To av tiltakene er i Kristiansand, og fire i Arendal.

De øremerkede midlene for tiltak mot fattigdomsproblemer er særlig tiltenkt områder med store levekårsproblemer. Tilskuddene kan bla. benyttes til ferie- og fritidsaktiviteter, og til bedre tilknytning til arbeidsmarkedet for unge med liten eller mangelfull utdanning. I tillegg gis det støtte til langsiktige og samordnende tiltak som motvirker marginalisering av barn og unge som berøres av fattigdomsproblemer.

av hoved.aspx?m=8&amid=54365, publisert 4. april 2008 | Skriv ut siden