Fremtidens tannhelsetjeneste ble debattert i Stortinget fredag den 7. mars. Forvaltningsansvaret blir som ventet lagt til fylkeskommunene. - Regionreformen ble for mange en skuffelse. I våre høringsmøter støttet vi forslagene om å legge forvaltningen til regionene, fordi vi forventet en regionreform. Først var det snakk om fem regioner, så ble antallet gradvis utvidet, og nå er forslaget å beholde fylkeskommunene slik de er i dag. Våre synspunkter bygde på antagelsen om at en regionreform også ville innebære en ny giv i tannhelsetjenesten, og at en ny inndeling i seg selv kunne være et løft. Om vi på grunn av dette skal føle oss lurt, er jeg usikker på, skriver president Gunnar Lyngstad i Den Norske Tannlegeforening i Tannlegetidende.

Statens vegvesen har utarbeid et utkast til kommunedelplan for ny veistrekning på E39 mellom Vigeland og Fardal i Lindesnes. Det foreligger også en konsekvensutredning til planforslaget. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i dag en høringsuttalelse hvor det fremgår at fylkeskommunen mener at både konsekvensutredningen og forslaget til kommunedelplan gir et godt grunnlag for å vurdere ny trase for E39 på strekningen. Det understrekes imidlertid at i det videre planarbeidet må det legges vekt på tilrettelegging for kollektivtrafikk.

av admin, publisert 10. april 2008 | Skriv ut siden