Innsatsgruppen er et fellesprosjekt mellom Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, Statsarkivet i Kristiansand, Vest-Agder-museet IKS, Kristiansand kommune v/ kulturdirektøren og Vest-Agder fylkeskommune.

For kulturminnevernet anses det som viktig å komme inn på et tidlig stadium i forbindelse med nedleggelser. Erfaringer viser at det er viktig å gjøre bedrifter oppmerksomme på at mye av det de anser for uviktig, faktisk vil ha stor verdi med tanke på dokumentasjon og fremtidig forskning. En bør informere så tidlig som mulig ved en nedleggelse slik at det ikke settes i gang med å rydde og kaste arkivmateriale før det er vurdert av representanter for kulturminnevernet. Et innsatsgruppe på tvers av kulturverninstanser vil kunne organisere seg på en annen måte enn om institusjonene enkeltvis skulle arbeide innenfor feltet.

Riksantikvaren ser også på dokumentasjon som viktig når det gjelder industrialismens kulturhistorie. Tradisjonell antikvarisk bevaring av tekniske og industrielle anlegg er meget ressurskrevende. Av den grunn går de offentlige myndigheter inn for at slike kulturminner skal dokumenteres og på den måten sikre kildemateriale for fremtidig forsking og forvaltningsoppgaver.

av admin, publisert 16. mai 2008 | Skriv ut siden