Vest-Agder fylkeskommune har i år mottatt 4,99 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling fra Kommunal-og regionaldepartementet. Fylkesutvalget besluttet i dag hvordan midlene skal fordeles i tråd med statlige retningslinjer. Vel 2.1 millioner kroner fordeles til infrastruktur-prosjekter i kommunene: Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal. Tilskuddene til hver kommune blir på 529.500 kroner. Den resterende delen på vel 2,8 millioner kroner skal anvendes til bredbåndsutbygging og annen infrastruktur- og næringstiltak i hele det distriktspolitiske virkeområdet i Vest-Agder. Dette området omfatter de åtte kommunene: Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Hægebostad. Åseral, Audnedal og Marnardal.

I årene fra 2004 til 2006 ble kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal tilført rundt 16 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling. Midlene er benyttet til delvis finansiering av regionale utviklingsprosjekt i de fire kommunene. Fylkeskommunen hadde i denne perioden en koordinerende rolle i dette arbeidet. Fra og med 2007 ble forvaltningen av midlene endret og underlagt sterkere folkevalgt styring og kontroll. Fylkestinget skulle fra da av ta den endelige beslutning om bruken av midlene. Fylkestinget kunne også delegere avgjørelsesmyndigheten til andre aktører slik dette praktiseres i Vest-Agder fylkeskommune hvor fylkesutvalget har fått overført beslutningsmyndigheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2008 | Skriv ut siden