Fylkesordfører Thore Westermoen kunne både gratulere med et vellykket arrangement i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i Frimstad 5. mai OG ønske lykke til med å utvikle det som kanskje er verdens minste universitet. Ved å klikke videre kan du lese hele talen til Thore Westermoen.

Thore Westermoen fylkesordførerGratulerer med dagen. Det er utrolig inspirerende og løfterikt å være tilstede her i dag ved nedleggelsen av grunnsteinen for det nye universitetsanlegget i Grimstad.

Viktig mål nådd for landsdelen

Et meget viktig mål for landsdelen ble nådd, 1. september 2007, da Høgskolen i Agder fikk universitetssatus og dermed ble Norges 7. universitet.

Men vi står bare ved begynnelsen av et nytt og spennende kapittel i universitetet i Agders historie.

Agder er en liten landsdel, men blir sett.

Sørlandet er en tung ingeniør- og teknologiregion. En rekke teknologitunge bedrifter finnes i vår landsdel som bidrar sterkt til verdiskapning og velferd som vi nyter godt av. Sørlandsindustri er ingen solnedgangsindustri, slik det ble spådd for noen år siden, men høyst oppegående og med stor omstillingsevne.

Utvikling av teknologi og humankapital krever langsiktig satsing. Det nytter ikke å snu seg rundt i en fart. Derfor må det satses på utdanning og forskning.

UIA er og må i enda større grad bli en viktig medspiller i dette, også her i Grimstad, hvor en har lykkes bedre enn andre steder i samarbeid og samhandling med næringslivet.

Selv om samarbeid med næringslivet er viktig, så er det også veldig viktig å bidra til å gjøre offentlig sektor god. Og være med å utvikle reiselivet og kulturlivet.

Grimstad er Norges minste universitetsby. Det er ok. For stort er ikke nødvendigvis godt. Internasjonale utredninger viser at store enheter og konsentrasjon av ressurser ikke nødvendigvis gir bedre forskning. Omfattende britisk undersøkelse viser at det hverken er økonomiske eller forskningsmessige fordeler ved universitets-fusjoner. Caltech University i Los Angeles er et lite universitet med 2100 studenter, men er blant de universitetene som har flest nobelpriser

Jeg mener Norge vil tape på å konsentrere ressursene til noen få forskningsmiljøer. Kunnskap og innovasjon er ikke en gitt mengde som kan fordeles på noen få steder, men en ressurs som utvikles og vokser når den dyrkes og utfordres mange steder.

Ambisjonene

Et universitet skal være en aktiv kraft i samfunnet.

Universitetet skal være en kulturbærer, men også bidra til regional og nasjonal verdiskapning. Campus Grimstad er et viktig skritt i denne retning.

Men det gjelder å vinne kampen om studentene og de gode forskerne. Suksessen for verdens kanskje minste universitetsby står og faller på om studenter og lærere velger Grimstad. Jeg tror mulighetene for dette er svært gode med det som nå gjøres.

Offentlig privat samarbeid

Det er spennende at bygget skal gjennomføres som et offentlig-privat-samarbeidsprosjekt gjennom avtale med Ugland Eiendom A/S.

Vi har gode erfaringer med OPS på Sørlandet.

J. B. Ugland selskapene har gjennom mange år vært drivkraften i utbyggingen av teknologisenteret her i nabolaget. Etablering av campus Grimstad her føyer seg godt inn i dette bildet, hvor ideen er å samle kompetanse, kapital og akademier på ett sted, og å utvikle dette i positiv samhandling.

Ugland

Jeg vil gjerne benytte anledningen å gi J. B. Ugland selskapene, med Johan Benad Ugland i spissen, honnør for deres positive samfunnsengasjement i så mange sammenhenger. ”Sør Prisen” - som Johan Benad Ugland ble hedret med i 2006 - var veldig fortjent. Den tildeles personer eller bedrifter som i særdeles stor grad har betydning for regionens utvikling.

Det siste er at JBU Holding har garantert for 20 mill i kapital til Teknova, det nye teknologiinstituttet som nå er stiftet på Sørlandet. Dette vil bety mye for utvikling og vekst i landsdelen, og få stor betydning for utvikling av fagmiljøene både ved Universitetet og i Agderforskning.

La meg avslutte med å igjen gratulere universitetet, Ugland Eiendom og hele landsdelen med milepælen som passeres i dag. I Vest-Agder fylkeskommune er vi veldig glad for det som skjer i Grimstad, og vi ser med forventning frem til hvordan byen og universitetet kan bli en av motorene og et kraftsenter i landsdelens utvikling.

Takk for oppmerksomheten.

av Macdonald, Cheryl, publisert 6. mai 2008 | Skriv ut siden

Frihavn er et begrep med lang historie i Kristiansands havneplanlegging. I over to hundre år har krefter i Kristiansand arbeidet for å etablere en frihavn – en ”porto franco” i byen. Den opprinnelige bruken av begrepet var knyttet til både fri handel i økonomisk forstand og fri handling i kulturell forstand. Planene har hittil ikke vunnet frem, Nå er det tatt et initiativ som bygger videre på det kulturelle innholdet i begrepet som vil etablere en frihavn for vår tid. Frihavnen skal ha som formål å skape et bredt opplevelsestilbud som kan profilere Kristiansand både som kulturell frihavn og som en by med historisk forankring.
Frihavnprosjektet har to parallelle siktemål:
Det skal samle alle byens gamle og nye fartøyer med kulturhistorisk verdi i vestre havn. Byens flåte av historiske fartøyer er stor selv i europeisk målestokk, men i dag ligger disse spredt. Samlet vil de utgjøre en attraksjon og ha et unikt formidlingspotensiale. De vil kunne gi mulighet for et fruktbart samarbeid med både næringsliv og kultur- og utdanningsinstitusjoner.
Det skal skape en formidlingsarena mellom tradisjonelle museer, næringsliv og opplevelsesindustri for å profilere byen og landsdelen. Frihavnen, som organisasjon, skal i samarbeid med aktuelle aktører, gjennom tradisjonelle og nye formidlingsformer, skape et opplevelsestilbud som fremmer glede, aktivitet, viten og innsikt i den maritime kulturen.