Samlet omsetning for jordbruket i Vest-Agder er beregnet til 620 millioner kroner, mens verdiskapningen er anslått til 195 millioner kroner. Sysselsettingseffekten i Vest-Agder er beregnet til 1235 årsverk. Tilleggsnæringene bidrar utover dette med 100 årsverk og 40 millioner kroner. Ikke overraskende kommer Farsund kommune ut som den kommunen med størst verdiskapning. Rapporten, som presenteres i Fylkesnytt fra Fylkesmannens lanbruksavdeling, viser både at jordbrukets bidrag til verdiskapning og sysselsetting er betydelig, men også at det er betydelige muligheter for å øke dette i mange kommuner.

Norsk institutt for landbruksforskning har beregnet verdiskapningen og sysselsettingseffekten i jordbruket i Agder, med utgangspunkt i en modell som er brukt i en del andre fylker. Skogbruket er ikke med, ei heller foredlingsverdien fra meierier og slakterier. Det er imidlertid gjort et forsøk på å beregne effekten av tilleggsnæringer. På grunn av usikkert og noe mangelfullt tallmaterial, er nok konklusjonene mht. virkningen av tilleggsnæringene usikre, men de tallene som er fremkommet tyder på at tilleggsnæringene har en relativt stor betydning i Vest-Agder sammenlignet med andre mange fylker. Birøkt er viktig i begge Agderfylkene, men særlig i Aust. Det produseres til sammen honning med en bruttoverdi på 12,5 millioner kroner. Verdiskapningen i Vest-Agder er 1,2 millioner kroner.

av admin, publisert 8. mai 2008 | Skriv ut siden