Resultatene fra årets Elevundersøkelsen viser en svak tendens til at flere elever i landet oppgir å være utsatt for mobbing. Andelen elever som svarer at de har blitt mobbet en eller flere ganger i uka er 5.4 prosent av elevene i undersøkelsen. Andelen som opplever mobbing er større på barnetrinnet enn på høyere trinn. Kunnskapsdepartementet vil legge frem en stortingsmelding om kvalitet i opplæringen. I meldingen vil man samordne tiltakene og programmene mot mobbing som allerede finnes og målrette innsatsen.

Sosial kompetanse skal vektlegges sterkere og det skal arbeides for klare regler for hva som er akseptabel oppførsel. Dette kan være med å forebygge mobbing. Meldingen skal etter planene legges fram i vår.
Kunnskapsdepartementet legger opp til å videreføre arbeidet med Manifest mot mobbing, men vil arbeide for å finne nye og mer effektive former for samhandling mellom partene som deltar i dette samarbeidet.

av hoved.aspx?m=9&amid=12446, publisert 23. mai 2008 | Skriv ut siden