Miljøverndepartementet har bedt fylker som ønsker å bidra til utvikling av en pilotfylkesatsing for universell utforming om å melde sin interesse. Bakgrunner er et ønske om å intensivere innsatsen for å integrere universell utforming som strategi for kvalitet og likeverd i alle kommuner. Ordningen med pilotfylker er planlagt å starte fra 2009, den skal være flerårig. Departementet vil stille midler til disposisjon for pilotfylkenes arbeid. Fylkesutvalget anbefaler at det tas initiativ for at Vest-Agder blir pilotfylke. Fylkestinget sluttbehandler saken 17. juni.

Spørsmålet angående pilotfylke er tatt opp med en arbeidsgruppe for fylkesstrategien for universell utforming og referansegruppe i fylkeskommunen. Universell utforming vil kreve økt oppfølging i tiden fremover på grunn av nye lover og retningslinjer, og det er bred enighet om at det i denne sammenheng vil være nyttig å være en del av en pilotfylkeskommunesatsing. Fylkesmannen i Vest-Agder, Norges Handikapforbund Agder, Husbanken region sør (Arendal), Kristiansand kommune som definert ”nasjonal ressurs kommune”, og Mandal kommune som deltager i prosjektet ”Livskraftige kommuner” har allerede formidlet et ønske om at fylkeskommunen melder sin interesse som pilotfylkeskommune.

Arbeidet med å lage en fylkesstrategi for universell utforming har pågått siden i fjor. Fylkesstrategien er en felles strategi på universell utforming for Fylkesmannen og fylkeskommunens ansvarsområder. Det er Fylkesmannen, fylkeskommunen og det fylkeskommunale råd for funksjonshemmede som har hatt ansvaret for å utvikle en fylkesstrategi for universell utforming. Målet for dette arbeidet har vært å avklare satsingsområder/tema fylkesnivået skal prioritere i arbeidet med universell utforming frem mot 2011.

Universell utforming er et nasjonalt prioritert satsingsområde. Målet er å skape tilgjengelighet for alle.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2008 | Skriv ut siden