Belastninger
I høringssaken beskrives flere viktige belastninger som Otravassdraget er utsatt for. Disse omfatter forhold som forsuring, vassdragsreguleringer, forurenset grunn og sedimenter i Kristiansandsfjorden, problemvekst av krypsiv, avløp, lukkede bekker, industri og introduserte arter som ørekyt.

Hensyn og interesser
Det beskrives også flere hensyn og interesser som må tillegges særlig vekt i planarbeidet: Disse går på vannkraft, friluftsliv, fritidsfiske, laks og sjøørett, bleke i Byglandsfjord og drikkevann. Det er flere større og mindre drikkevannskilder innenfor nedbørsfeltet til Otra. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø peker også på forhold som må tilføyes som blant annet yrkesfiske i Kristiansandsfjorden og Byglandsfjorden, kulturminner i og langs vassdraget og sjøen, rødlistearter hvor det vises til for eksempel ål som er kritisk truet, vassdraget som biotop for vannfugl, og til sist, flom og erosjonssikring. Ved tettsteder som Kristiansand og Vennesla er elveløpet endret/kanalisert

Viktige spørsmål
I høringsnotatet beskrives åtte viktige spørsmål som vil være aktuelle å besvare i planprosessen knyttet til Otra:
Kalking: Bør man starte kalking i lakseførende del?
Krypsiv: Hvor er behovene for tiltak størst? Og hva avgjør dette?
Reguleringer: Hvor er brukerkonfliktene størst - Hvilke muligheter gir konsesjonene for tiltak?
Fremmede arter. Hvordan kan vi hindre spredning av Ørekyt i vassdraget?
Hvilke miljømål skal settes for de ulike vannforekomstene?
Finner en bekker som er spesielt belastet med begroing?
Er eksisterende arealplaner i strid med god vannforvaltning?
Hvordan bør forvaltningsplanen styre fremtidig arealplanlegging?

Lakseføring og Blått flagg
Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet saken i onsdag trakk de inn ytterligere to

Otra ved Lundsbroen i Kristiansand
Otra ved Lundsbroen i Kristiansand
viktige spørsmål. En savner en problemstilling vedrørende lakseførende strekning i Otra. Spørsmålet om laksen skal gå opp til Venneslafjorden har vært gjenstand for debatt i flere år og det reiser i tillegg flere problemstillinger, blant annet allmennhetens tilgang til fiske. Det andre går på spørsmålet om Blått flagg som er en eksklusiv utmerkelse som er tildelt over 3200 strender og marinaer i 36 land. Internasjonalt har denne utmerkelsen, siden starten i 1985, blitt en meget anerkjent utmerkelse som verdsettes høyt både av turister og turoperatører. Sertifiseringsordningen setter fokus på miljø, sikkerhet, service, informasjon og vannkvalitet. Bystranda i Kristiansand hadde blått flagg tidligere. Hovedutvalget mener at det i planprosessen bør tas stilling til om ”Blått flagg” skal være et mål for utvalgte badeområder langs vassdraget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2008 | Skriv ut siden