EUs rammedirektiv for vann trådte i kraft gjennom en forskrift i 2007. I løpet av mai skal direktivet formelt innlemmes i EØS-avtalen. Hovedmålet er å sikre at grunnvann, vassdrag og kystvann i løpet av 2015 skal ha en tilnærmet naturlig tilstand når det gjelder vannløp, vannmengde, kvalitet og økologi. Ni fylkesmenn, deriblant fylkesmannen i Vest-Agder, er så langt utpekt som vannregionmyndighet. I desember skal Stortinget behandle regionreformen hvor blant annet Regjeringen har foreslått at vannregionsmyndigheten flyttes til fylkekommunene.

Norge er nå inndelt i 9 vannregioner med fylkesmenn som vannregionmyndighet. Vest-Agder utgjør sammenmed Rogaland og Aust-Agder vannregion sørvest. I tillegg skal kommunene, sammen med andre berørte interesser som landbruk og industri, samarbeide omkring enkeltvassdrag og kystområder i de såkalte vannregionutvalgene. Myndigheten til vannregionutvalget er å lage tiltaksplaner og handlingsplaner for å se hvor arbeidet skal igangsettes.

EU-direktivet stiller konkrete mål for å ivaretas eller oppnå god miljøtilstand i vannforekomsten. Direktivet forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Dette krever gode prosesser og aktiv medvirkning for de som er berørt, og direktivet forutsetter også at alle som er interessert skal gis anledning til å delta. Direktivet stiller krav til at det gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås.

av admin, publisert 14. mai 2008 | Skriv ut siden