Uttalelsen har følgende ordlyd: ”Heimevernet i Agder er, ved siden av Luftforsvarets skolesenter på Kjevik, siste rest av forsvarselementer på Sørlandet. Lokal forankring gir mulighet for raske og effektive operasjoner, hvilket en rekke hendelser langs det ganske land har vist. Treninger og øvelser har også vist at det nye Heimevernet både kan og forstår myndighetsutøvelse i fred og krise.

Legges Agder Heimevernsdistrikt ned, vil dette få avgjørende konsekvenser for rekruttering og opprettholdelse av kompetanse. En regionalisering mot større distrikter vil virke mot Heimevernets styrke gjennom lokal forankring. Sivilt - militært samarbeid på regionalt nivå i Agder vil bli sterkt svekket. En hel landsdel vil stå uten et operativt kommando- og ledelseselement, som sivile myndigheter nå raskt kan gripe til ved en beredskapssituasjon eller katastrofe.

Vest-Agder fylkeskommune krever derfor at Agder Heimevernsdistrikt ikke slås sammen med Rogaland Heimevernsdistrikt og lokaliseres til Vatneleiren. Agder Heimevernsdistrikt må opprettholdes som i dag, med den betydning og de positive ringvirkninger som følger av dagens lokalisering.”

av admin, publisert 7. mai 2008 | Skriv ut siden