Vest- Agder fylkeskommune forventer at staten stiller nødvendige midler til rådighet slik at arbeidene på E39-strekningen Vigeland - Osestad kan startes opp i 2009 og fullføres i 2010. Fylkestinget uttalte i dag enstemmig at staten må stille opp med en oppstartsbevilgning i 2009 og fullfinansiering i 2010. Fylkesrådmann Tine Sundtoft kaller parsellen, som ligger i Lindesnes kommune, for noe nær en skandale. Uttalelsen har bakgrunn i at fylkestinget behandlet forslaget til riksveibudsjett for 2009. Fylkestinget krever også økte statlige bidrag for å få erstattet Vigeland bro i Lindesnes i 2009. Broen er en flaskehals med kun bredde til et kjøretøy av gangen. Det må være klar en fullfinansiering av broarbeidene i 2010.

E39-strekningen Vigeland - Osestad lå inne i handlingsprogrammet for utbygginger i 2008-09. Strekningen er nå skjøvet ut til tidligst 2014 i forslaget til Nasjonal Transportplan. Strekningen har vært inne i transportplanen siden 1992. Den ble regulert midt på 90- tallet. Folk ble kastet ut av hus og husene deres ble revet for å gjøre klar for bygging av ny vei. Det er stor trafikk på strekningen med en standard som ikke holder til gul midtstripe. Parsellen har vært inne i alle handlingsprogrammer siden den gang, men alltid blitt skjøvet ut på grunn av manglende prioritering og midler i årlige statlige budsjetter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2008 | Skriv ut siden