I fylkestinget i Sirdal ble onsdag formiddag avsatt til temadag med tema ”Landbruk”. Innledere til plenumsdebatten var fylkeslandbruksdirektør Dag Petter Sødal, direktør Ivar Pettersen ved Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Birte Usland som er leder i Norges Bondelag Vest-Agder. I plenumsdebatten på slutten av temadagen understreket fylkesordfører Westermoen at det bør satses innen IKT og gi bøndene tilgang på bredbånd. Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet viste til nedgangen i antall melkedyr i Kvinesdal, mens Erik Müller fra SV etterlyste infrastruktur for transport av biobrensel.

Sødal innledet med å si at landbruket på Agder har mye og bidra med og er viktig for storsamfunnet. I den senere tid har det vært økt oppmerksomhet i media om landbruk og matvarepriser. Økt oppmerksomhet er bra for landbruket som fortsatt er i en fase hvor antallet

Westermoen og Sødal
Thore Westermoen og Dag Petter Sødal
gårdsbruk går ned. Dette gjelder også for agderfylkene. Det er grunn til bekymring for at landbruket og landbrukskompetansen i noen kommuner kan bli borte på sikt hvis ikke noe gjøres. Ryggraden i landbruket på Agder kan sies å være de 365 melkeprodusentene med til sammen 5560 kyr. For at disse brukene fortsatt skal være levedyktige er det viktig at de er omstillingsdyktige i forhold til de signaler som gis fra sentrale myndigheter. På dette området har agderbøndene mye å lære av jærbøndene som ofte er i forkant av utviklingen. Organisering og mange ulike samarbeidsformer bør være viktige stikkord.

Sødal understreket også at landbruk handler om lokalpolitikk og at vi må ta vare på de unge i dag som vil satse på landbruket. Med den dårlige lønnsomheten som i dag er i næringen er man avhengige av at det finnes ildsjeler som vil drive gårdsbruk.

Direktør Ivar Pettersen ved Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) presenterte Verdiskapingsanalysen. Pettersen trakk frem at landbruket ut fra en ren økonomisk betraktning ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Men dette er et for snevert perspektiv på norsk landbruk. I regnestykket må man også trekke inn landbrukets rolle som blant annet bevarer av kulturlandskap, og de næringsmessige ringvirkningene som landbruket har. Pettersen viste også til en spørreundersøkelse som viser at landbruket har bred støtte i befolkningen. En av hovedårsakene til denne støtten ligger i landbrukets rolle som bevarer av kulturlandskapet.

Birte Usland
Birte Usland
Birte Usland oppfordret lokalpolitikerne til å sette landbruksnæringen på dagsorden. Politikerne bør snakke positivt om næringen, og snakke med næringen. Vest-Agder kan bli gode på landbruk hvis vi vil. Usland trakk fram teknologibedriftene som eksempler til etterfølgelse for bøndene.

På slutten av møtet gikk fylkestinget enstemmig inn for følgende forslag fra Vidar Kleppe fra Demokratene: ”Fylkestinget i Vest-Agder ber landbruksdirektøren fremlegge forslag til en helhetlig satsing – for å utvikle, trygge og styrke landbruket i Vest-Agder. Fylkestinget vil videre utfordre landbruksdirektøren på å fremlegge forslag til virkemidler, satsingsområdene med strategier for et fremtidsrettet, levedyktig landbruk i Vest-Agder”.

av admin, publisert 20. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer