Vest-Agder fylkeskommune vil være varsom med å igangsette flere lånefinansierte prosjekter før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det ble klart da fylkestinget i dag fastsatte de strategier som skal være retningsgivende for arbeidet med de kommende økonomiplaner og årsrapporter. Når dette året er omme vil fylkeskommunens samlede gjeld ha nådd en milliard kroner. Ved utgangen av 2009, når blant annet det nye bygget til Tangen videregående skole i Kristiansand står ferdig, vil den totale gjelden ligge nær 1,2 milliarder kroner. Fylkeskommunens økonomi er derfor sårbar. Renteøkninger vil kunne medføre at rammene til drift må begrenses.

I sitt saksdokument til fylkestinget skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft at hvis renteøkningene for eksempel blir tre prosentpoeng høyere enn det som ligger til grunn i økonomiplanen - det vil si 8,5 Sundtoft Tine, fylkesrådmannprosent i 2012 - vil kostnadene i forbindelse med renter og avdrag øke med 70 millioner kroner frem mot 2012. Dette kan ha store konsekvenser for driftsnivået i fylkeskommunen dersom en ikke setter av midler til å møte en slik situasjon.. Hun vil derfor sterkt anbefale at det ikke settes i gang flere prosjekter som skal lånefinansiere før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det er også ønskelig at eventuelle regnskapsmessige overskudd kun benyttes til prosjekter som er budsjettert, eller settes av på disposisjonsfond for å styrke driftsbudsjettene i perioder med renteøkning.

For øvrig støtter fylkestinget en intensjon om å opprettholde at det budsjetteres med et positivt driftsresultat.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden