Kommunene Kristiansand, Søgne, Lillesand, Birkenes, Iveland, Songdalen og Vennesla har utformet en felles klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. Planens visjon er at knutepunktet bare benytter fornybar energi og at utslippet av klimagasser ligger på et bærekraftig nivå. Hovedmålet er todelt. De totale klimagassutslippene skal stabiliseres innen 2012. De totale klimagassutslippene skal reduseres med 20 prosent sett i forhold til 1991-nivået innen 2020. Da fylkesutvalget i dag avga en uttalelse til planen ble det gjort klart at Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opp om klimaplanen. Fylkeskommunen ønsker å være en konstruktiv medspiller og en viktig bidragsyter til at det blir ført en aktiv klimapolitikk i regionen.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden