Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø anbefalte i dag enstemmig at fylkeskommunen skal inngå en formell samarbeidsavtale med Åseral kommune for perioden 2008 til 2011. Fylkesutvalget vil ta endelig stilling til dette 23. september. I likhet med tilsvarende avtaler som fylkeskommunen har inngått med flere andre kommuner i Vest-Agder omfatter avtalen en rekke samarbeidsområder. Avtalen som nå foreligger er utarbeidet i nær kontakt mellom politisk og administrativ ledelse i kommunen og fylkeskommunen. Det skal opprettes en samarbeidsgruppe for oppfølging av avtalen bestående av ordføreren og rådmannen fra Åseral kommune og leder i hovedutvalg fra næring, samferdsel og miljø og regionalsjefen i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen vil støtte tiltak, både planmessig og økonomisk, for å gjøre kommunesenteret Kyrkjebygd til et mer attraktivt senter for kommunens innbyggere og hyttefolk. Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få etablert kultursenteret ”Minne” i Kyrkjebygd som ledd i å utvikle ”kulturelle møteplasser” i fylket. Anlegget kan få regional betydning avhengig av det innhold senteret får. Fylkeskommunen vil gi økonomisk bidrag til utbygging av senteret. Fylkeskommunen vil ikke gi generelt driftstilskudd til senteret, men vil kunne gi tilskudd til regionale aktiviteter som skal inn i bygget.

Et annet samarbeidsområde er tilrettelegging for friluftsliv og reiseliv på Ljosland, Bortelid og

Ljosland i Åseral
Ljosland i Åseral i vinterskrud.
Eikerapen.

Fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om gjennomføring av tiltak som følger av de utarbeidete stedsanalyser og vil bidra med økonomisk tilskudd fra spillemidler og næringstilskudd. Det skal iverksettes arbeid med en stedsanalyse for Ljosland.

Fylkeskommunens prosjekt om Framtidsbygda, i samarbeid med blant andre Fylkesmannens landbruksavdeling, har som hovedformål å legge til rette for at flere ønsker å bo i indre Agder. Fylkeskommunen og Åseral kommune vil samarbeide om å legge til rette tiltak i den sammenheng. Flere temaer i den sammenheng er: mat, tre - inkludert videreforedling og biobrensel, service - som også omfatter bensinstasjon og godstransport, opplevelsestilbud i vid forstand og analyser omkring bruk av fjernvarme i offentlige bygg og bolig/hytteområder.

Når det gjelder kommunikasjoner er det enighet om at utfordringen fremover er knyttet til vedlikeholdsstandarden på hovedveien til Åseral - riksvei 455 og fylkesveiene til Ljosland og Bortelid. Kommunen ønsker å være aktiv i forhold til å få til en opprusting av fylkesveiene. Det er også enighet om at man tidlig i 2009 skal legge frem en strategiplan for gjennomføring av en vedtatt veiforbindelse mellom Ljosland og Bortelid. Planen skal inneholde finansiering i en kombinasjon mellom aktuelle utbyggingsområder og kommunalt og fylkeskommunalt bidrag, basert på oppdaterte kostnadsoverslag med og uten tunnel på midtre del av veien.

Av andre samarbeidsområder inngår at fylkeskommunen vil samarbeide med kommunen om å få gjennomført utbygging av flere småkraftprosjekter som er miljømessig akseptable. Det er også enighet om at arbeidet med Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei skal skje i et nært samarbeid. Fylkeskommunen vil videre samarbeide med kommunen slik at man til enhver tid har ledige arealer for ny næringsvirksomhet og vil støtte slik tilrettelegging økonomisk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. august 2008 | Skriv ut siden