Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å fortsette samarbeidet med Audnedal kommune knyttet til stedsutvikling. Utvalget stiller seg også positivt til utviklingsorienterte samarbeidsprosjekter mellom Husbanken, Audnedal kommune og fylkeskommunen. Kommunen og fylkeskommunen har siden 2006 drevet et utstrakt samarbeid om stedsutvikling i tettstedene Konsmo og Byremo. Som ledd i arbeidet er det utarbeidet en mulighetsstudie for å tydeliggjøre de utfordringer og muligheter som finnes i forhold til stedsutvikling på de to tettstedene.

Det skal bygges videre på mulighetsstudiens anbefalinger og konklusjoner i forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplan for Konsmo og Byremo. Det er også nedsatt en gruppe med representanter både fra kommunen og fylkeskommunen som har hatt en sentral rolle i arbeidet.

Audnedal kommune har ambisiøse målsettinger for kommunens utviklingsarbeid. Kommunen skal ha 2020 innbyggere i 2020 og være fremst på kvalitet og trivsel. I den sammenheng et det en sterk bevissthet om nødvendigheten av å prioritere utviklingen av sentrumsområdene for å få den ønskede utviklingen i kommunen.

Hovedutfordringene knyttet til Konsmo er kort oppsummert som følger:Konsmo Foto: Trond Bendixen

  • Fortetting og ny bebyggelse kontra bevaring av landbruksareal
  • Bevaring og videreutvikling av ”signalbyggene” – veldefinert sentrum
  • Grønnstruktur, spesielt med utvikling av attraksjoner ved elven - badeplass og mer
  • Trafikksikkerhet

Hovedutfordringene knyttet til Byremo er kort oppsummert som følger:

  • Veldefinert sentrum med en større variasjon i bebyggelsestyper og vektlegging av stedskarakter
  • Etablering av felles uterom - torg med mer.
  • Utnyttelse av naturgitte forhold i stedsutviklingen - elven, Byremoparken
  • Trafikksikkerhet

Audnedal kommune har gitt sterke signaler om at de ønsker et videre samarbeid med fylkeskommunen om tettstedsutvikling for Konsmo og Byremo. De ønsker også et samarbeid med Husbanken, noe Husbanken har gitt positive signaler til. For Husbanken er det en forutsetning at også fylkeskommunen deltar i et fremtidig utviklingsarbeid.

av admin, publisert 27. august 2008 | Skriv ut siden