Kollegiet av fylkesordførere og -rådsledere gjorde det i går, på en sommersamling i Sogn og Fjordane, klart at det forventer nye grep av regjeringen på samferdselsområdet. Kollegiet uttaler at vedlikeholdsetterslepet på riksvegene som skal overføres til fylkeskommunen må kompenseres og at en betydelig heving av midler til investeringer er nødvendig. En ordning for dette må klargjøres i regjeringens endelige fremlegg til Nasjonal transportplan. Staten må ikke kunne velte kostnader over på fylkeskommunen for veger som ikke har en tilfredsstillende standard.

I forbindelse med regionreformen overtar fylkeskommunene fra 2010 det politiske og finansielle ansvaret for øvrige riksveger inklusive riksvegferjene. Etterslepet på vedlikehold av disse vegene er anslått til flere tiltalls milliarder, uten at dette kompenseres med ekstra midler til formålet. Det Veislitasjelegges tvert i mot opp til å redusere posten til øvrige riksveger for å øke andelen midler til stamvegnettet. Av forslaget til NTP framgår det tydelig at det ikke er mulig å nå planens mål innenfor den økonomiske rammen som regjeringen har lagt til grunn.
Kollegiet støtter satsingen på økt vedlikehold i NTP-forslaget, men kan ikke akseptere at det knapt finnes midler til investeringer. En betydelig heving av den økonomiske rammen er nødvendig.
Kollegiet understreker også behovet for en finansiering av samferdselsområdet som er langsiktig og forutsigbar, der det er mulig å se finansiering av driftstiltak og investeringer i infrastruktur i sammenheng. Kollegiet ber regjeringen vurdere alternative finansieringsformer som muliggjør prosjektfinansiering og nye kontraktsformer. En slik ordning bør også gjøres gjeldende for stamnettet både på veg og jernbane.

av admin, publisert 13. august 2008 | Skriv ut siden