ATP-administrasjonen gir sin endelige anbefaling når utredningen om rushtidsavgift i Kristiansand har vært på høring. 5. september får politikerne for første gang rushtidsavgiften til behandling, etter at ATP-utvalget - Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen - 30. november i fjor vedtok at en slik avgift skulle utredes. ATP-utvalget er det første politiske utvalget som får saken til behandling.

I sin innstilling skriver prosjektleder i ATP, Øystein Holvik, at Urbanet Analyses utredning gir et godt grunnlag for å ta stilling i saken, men at administrasjonen vil vente på en høring før den gir sin endelig anbefaling.
I forslag til vedtak innstilles det kun på at utredningen legges ut på høring. Urbanet Analyse anbefaler rushtidsavgift i morgenrushet, med en avgift på 30 kroner som alle bilister skal betale mellom kl. 06.30 og 09.00. Det er beregnet at dette vil gi en årlig inntekt på 67 millioner kroner, redusere biltrafikken med 12 prosent og øke busstrafikken med 36 prosent.
Politisk behandling
I innstillingen forslås det at utredningen sendes på en seks uker lang høring til Kristiansands nabokommuner, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Birkenes samt til Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg vil den gå bredt ut til berørte instanser i Kristiansandsregionen. Når høringsrunden er ferdig, vil saken på nytt bli behandlet i ATP-utvalget 31. oktober. Da vil ATP-adminstrasjonen fremme sitt syn på rushtidsavgiften. ATP-utvalget vil så gjøre et vedtak i saken som til slutt vil gå til behandling i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Bystyret i Kristiansand og Vest-Agder fylkesting vil gjøre sine endelige vedtak i november/desember i år.

av Jortveit, Bjørne, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden