Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i prosjektet: ”Fremtidskyster – Bærekraftig utvikling i kystsamfunn”. Det skjer i tilknytning til et interregionalt EU-program for Øresund – Kattegat – Skagerrak. ”Fremtidskyster” skal utvikle tematiserte kystleder i et triangel mellom Sørlandet, Vest-Sverige og Nord-Jylland. Prosjektet skal pågå i en treårsperiode fra 2009 til 2011. Vest-Agder fylkeskommunes finansieringsandel vil være på 500.000 kroner årlig.

Det har gjennom en rekke år vært en økende oppmerksomhet omkring kystens natur- og kulturmiljøer. Vest-Agder fylkeskommune har spilt en sentral rolle i denne utviklingen med

Romsvika
Romsvika
vesentlige bidrag både på generell kompetanseoppbygging innenfor kystkulturfeltet og gjennom utvikling av konkrete prosjekter, ikke minst når det gjelder bevaring og ny bruk av fyr og innen fartøyvernet. Kjøp og istandsetting av viktige kulturmiljø som for eksempel kystbruket i Romsvika i Søgne sikrer også allmennheten tilgang til verdier som ellers ville være tilgjenglige bare for få mennesker.
På bakgrunn av denne utviklingen er det vokst frem en økende erkjennelse av at natur- og kulturarv er et gode og en ressurs for videre verdiskaping i sosial, miljømessig og økonomisk sammenheng. En rekke større prosjekter innen besøksnæringene har sett dagens lys de senere årene. Ulike typer opplevelsestilbud vokser frem: -kystkulturdager, konserter, festivaler - gjerne kombinert med matopplevelser.

Hovedfokus for Vest-Agders deltakelse i prosjektet ”Fremtidskyster” er å utvikle opplevelsestilbud som ivaretar, forsterker og fremhever regionens egenart, - som miljø, kultur, estetikk og kulturarv. Dette vil konkret si å utvikle tematurer langs kystleia: - som en ressursbank for opplevelsesnæringene i fylket, men også som konkrete kulturseilaser for våre vernede fartøyer og tilbud til en økende fritidsbåtturisme enten de foregår på egen kjøl eller i form av utleide båter. Målet er også å knytte fylket sammen med de urgamle seilasrutene både mot Bohuslenkysten og Nord-Jylland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2008 | Skriv ut siden