I en interpellasjon til fylkesordføreren tar fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe til orde for tiltak for å bekjempe narkotika i den videregående skole i Vest-Agder. Han peker på at narkotikamisbruk er et av samfunnets største problem som en også vet foregår blant elever i den videregående skole. -Demokratene er av den oppfatning at dette må bekjempes gjennom forbyggende arbeid og visdom om alle skadevirkningene som narkotikabruk medfører. uttrykker Kleppe og presenterer tiltak som han ber om fylkesordfører Thore Westermoens støtte for å få igangsatt.

I interpellasjonen lister Kleppe opp følgende tiltak som fylkespolitikerne i Vest-Agder kan iverksette:

1. Obligatorisk undervisning i den videregående skole om hva skadevirkningene ved bruk av narkotika kan føre til. I dette opplegget så bør man også få med tidligere narkomane slik at man kan få kjennskap i hvor uheldig det kan være å begynne med narkotika.

2. Likeså så må man i undervisningsopplegget dra med organisasjoner som jobber mot narkotika slik at undervisningen blir reell.

3. Det bør settes av rikelig med tid til dette temaet og gjerne gjentas flere ganger i løpet av skoletiden. På den måten kan man få redusert bruken av narkotika blant skoleelevene. Noe som igjen kan redde liv på sikt.

-Dette er noen konkrete tiltak som kan gjennomføres i den videregående skole i Vest-Agder for å bekjempe narkotikabruken. Støtter fylkesordføreren Demokratene i at slike tiltak blir satt ut i livet i den videregående skole i Vest-Agder, spør Vidar Kleppe.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden