– Det er nå 20 år siden Ansgar Gabrielsen, daværende ordfører i Lindesnes kommune og Danckert Monrad-Krohn, daværende fylkeskonservator i Vest-Agder fant hverandre i en felles visjon om å utvikle Lindesnes Fyr som et senter for dokumentasjon og formidling av norsk fyrhistorie. I mer enn ti år har Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum, sammen med Vest-Agderlindesnes fylkeskommune arbeidet aktivt og målrettet for å få etablert et etatsmuseum for Kystverket. I løpet av disse årene har Lindesnes utviklet et nært og godt samarbeid med sine tre nasjonale partnere på Tungenes, i Dalsfjord og i Lofoten. Og det er derfor spesielt gledelig at det er dette nasjonale nettverkssamarbeidet som er lagt til grunn for opprettelsen og organiseringen av etatsmuseet, sier van der Eynden, som også er fagrådsleder for nettverket.

– Det er også grunn til å glede seg over at det nye etatsmuseet ikke bare skal omfatte fyr og fyrhistorie, men ha hele etatens virkefelt som ansvarsområde. Det vil si at nettverket til sammen skal bidra til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av såvel fyr- og merketjenesten, havn og farled, lostjenesten, moderne trafikkovervåking og miljø- og sikkerhetsberedskap forøvrig. Dette vil gi det nye museet en bred plattform for å formidle hvilken betydning utbyggingen av den maritime infrastrukturen har hatt i et historisk og samfunnsmessig perspektiv, samtidig som museet også vil kunne reflektere viktige utfordringer i samtiden, avslutter van der Eynden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2008 | Skriv ut siden