-Lokaliseringsstrid er den største trusselen mot et varig og godt samarbeidsklima i Lister-regionen. Vi må derfor igjen advare mot en utvikling der særinteresser får råde grunnen. Lokale særinteresser må vike for regionale prioriteringer selv om det på kort sikt kan være vanskelig å svelge at et lokalt tjenestetilbud havner i nabokommunen, skriver redaktøren i Farsunds Avis i avisens Listerutgave som distribueres i store deler av Listerregionen denne uken. Spesielt rettes fokuset på lokalisering av utdanningstilbud.

Det påpekes i lederen at det alltid vil finnes gode argumenter for at den enkelte kommune bør foretrekkes fremfor andre. Men målet må være å sikre et bredest mulig tjeneste og skoletilbud i regionen. Av dette følger at kommunene må nedprioritere egeninteresser og opprioritere regionale aspekter.

Når det gjelder videregående tilbud innen musikk, dans og drama, skriver redaktøren at det er det helt uvesentlig om dette undervisningstilbudet er i Farsund eller Lyngdal. -Det som er vesentlig er at vi beholder tilbudet i vestfylket og at ikke våre ungdommer må flytte på hybel i storbyen for tidlig, skriver han.
Det trekkes også frem at utdanningstilbud med få søkere på de enkelte skolene må samles et sted i regionen. Dersom en ikke får til en samordning er faren for at tilbudet opphører til stede. -Undervisningstilbud med fem til ti elever, vil rett og slett ikke ha livets rett, understrekes det i lederen. Det vises også til at altfor små skolemiljøer, gjør det vanskeligere å rekruttere de beste lærerkreftene. -Lærere som andre fagpersoner søker stimulerende miljøer hvor det er samlet kompetanse som virker gjensidig stimulerende og utviklende. Hvis regionen skal styrkes er det helt nødvendig å ha dette for øye i årene som kommer, uttrykkes det på lederplass.

av admin, publisert 26. september 2008 | Skriv ut siden