-Fylkeskommunen ser det som positivt at Farsund kommune nå har tatt initiativ til rullering av kommunedelplanen for kystsonen i Spind. Dette er viktig for både å ta vare på arealer i strandsonen og legge til rette for attraktive byggeområder. Det anbefales at ”Spindsplanen” utformes slik at den bidrar til at Farsund blir en attraktiv bokommune gjennom et vidt spekter av ulike typer boligmiljøer. De mest attraktive områdene bør primært settes av til boligbebyggelse fremfor fritidsboliger, skrives det i en uttalelse til en melding om oppstart av planarbeidet som i dag ble lagt frem for fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø.

Fylkeskommunen er også opptatt av allmennhetens friluftsinteresser. Spindsområdet er i denne sammenhengen svært attraktiv, spesielt med hensyn til landfaste arealer som grenser til sjø. Det forutsettes at det ikke legges opp til utbygging i strandsonen i strid med nasjonale og regionale interesser. Det anbefales også at friluftsinteressene avklares gjennom en overordnet grønnstrukturplan før lokalisering av eventuelle byggeområder vurderes.

Plan- og utredningsprogrammet lister opp flere utviklingsområder og problemstillinger som aktuelle:
-Boliger – Hvordan kan planen bidra til å utvikle attraktive tomte- og boligtilbud og livskraftige lokalsamfunn?
-Næring – Hvordan kan planen tilrettelegge for eksisterende og ny næringsvirksomhet, særlig innenfor primærnæring og reiseliv?
-Friluftsliv – Hvordan kan planen tilrettelegge for friluftsliv og rekreasjon?
-Fritidsbebyggelse – I hvilken grad skal det tilrettelegges for friluftsliv og rekreasjon?
-Sjøområdene – Planen må redegjøre for bruk og vern av sjøområdene
-Veinettet – Vil kapasiteten i dagens veinett legge begrensninger på en ønsket utvikling

Fylkeskommunen slutter seg til valget av prioriterte utviklingsområder og problemstillinger.

Det legges opp til at planarbeidet skal sluttføres i slutten av 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. september 2008 | Skriv ut siden