KS-leder Halvdan Skard og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har sendt ut en felles oppfordring til kommunene og fylkeskommunene om å fortsette satsingen på kompetanseutvikling for lærere og skoleledere. De oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å inkludere konsekvensene av videreutdanning for lærere i sine planer for rekruttering av vikarer og i utforming av budsjettene for 2009 slik at kapasiteten hos tilbyderne av videreutdanning kan utnyttes på en god måte.

-Kompetansen til lærere og skoleledere er den viktigste innsatsfaktoren i skolen. Skal vi evne å gi elevene opplæring av høy kvalitet, er vi avhengig av at alle parter løfter i fellesskap for å styrke kompetansen til lærerne og skolelederne, skriver de to i brevet.

De viser til at det i en nylig stortingsmelding om kvalitet i skolen foreslås etablert et varig system for videreutdanning for lærere på prioriterte områder og at det opprettes skolelederutdanning for nytilsatte rektorer og andre rektorer som mangler slik utdanning. Meldingen foreslår ingen endring i skoleeiers ansvar for å sørge for at de tilsatte har den kompetanse som er nødvendig. Staten går inn med tilbud om økonomisk støtte til videreutdanning fordi videreutdanning er kostnadskrevende.

Det er behov for en felles innsats fra staten, fylkeskommunene og kommunene for å gi skolenes lærere høyere faglig og fagdidaktisk kompetanse. Kunnskapsdepartementet og KS ønsker at det blir utviklet studietilbud av høy kvalitet på sentralt prioriterte områder og at det tilbys gratis studieplasser til skoleeier. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å etablere statlig finansierte studieplasser avsatt til videreutdanning for lærere allerede fra januar 2009. Staten vil gi tilskudd til delvis dekning av nødvendige vikarutgifter. Omfanget av satsingen i 2009 og hvilke fagområder som prioriteres skal være klart ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. september 2008 | Skriv ut siden