Areal- og Transportutvalget (ATP) vedtok 5. september å sende rushtidsutredningen, laget av Urbanet Analyse, ut på høring. Høringsfristen er satt til 20. oktober. Vedtaket i ATP-utvalget ble gjort med tolv mot to stemmer. De to representantene fra Frp stemt imot. De ønsket at ATP-utvalget kun skulle ta saken til orientering. De øvrige partiene ønsket å gå grundig inn i saken, og ga uttrykk for høringsuttalelsene fra kommunene, Aust-Agder fylkeskommune og andre instanser vil bli tillagt stor vekt.

Saken er lagt ut til høring uten anbefalinger fra ATP-utvalget. Heller ikke administrasjonen i ATP har foreløpig gitt noen anbefaling i saken. Både politikerne og administrasjonen vil avvente høringsrunden før de bestemmer seg.

Urbanet Analyse anbefaler å innføre rushtidsavgift som vil innebære en avgift i bomstasjonene på 30 kroner i rushtid om morgenen. I forslaget er det satt et tak at ikke mer enn én passering i timen avgiftsbelegges, og det er tak på 1000 kroner per måned.

Videre saksbehandling:

ATP-utvalget vil gi sin anbefaling i rushtids-saken på sitt møte 7. november. Deretter vil saken avgjøres av Kristiansand bystyret og i fylkestinget i Vest-Agder.

av Jortveit, Bjørne/Torkelsen, Jan, publisert 15. september 2008 | Skriv ut siden